Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.04.2023

Maakuntahallitus: Savon rata saatava kuntoon välittömästi

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti huhtikuun kokouksessaan esittää kannanoton Savon radan kehittämisen puolesta.

Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntaliitot ovat yhdessä valmistelleet kannanoton. Savon radan merkitys ja haaste sen kehittämiseksi on yhteinen ja kriittinen molemmille maakunnille.

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031 on päivitetty ja julkaistu huhtikuussa. Investointiohjelman hankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta päättää eduskunta.
Savon maakuntaliittojen mielestä investointiohjelmassa Savon rataan kohdistetut panostukset ovat riittämättömät.
Etelä-Savon saavutettavuus huolettaa maakuntahallitusta laajemminkin. Itä-Suomen ”mottiintuminen” on estettävä ja edistettävä päinvastoin Itä-Suomen elinvoimaa rata- ja tieverkon kehittämisellä.

Kannanotto: Savon radan merkitys tunnistettava ja välityskyvyn parantamiseen on ryhdyttävä välittömästi

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788

Väyläviraston 13.4.2023 julkaisemassa kahdeksanvuotisessa investointiohjelmassa 2024-2031 on osoitettu 12 miljoonaa euroa Kouvola-Kuopio -välin matka-aikojen lyhentämiseen. Summa on mitätön eikä riitä aiottuun tavoitteeseen. Näin vähäisellä panostuksella Savon radan rappeutuminen jatkuu.

Kolmen maakuntaliiton vuonna 2021 tilaamassa Kouvola-Kajaani nopeudennostoselvityksessä on todettu pelkästään Kouvola-Kajaani -perusparannuksen kustannusten olevan noin 230 miljoonaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin strategisen tilannekuvan mukaan Saimaan kanavan liikennöinnin loppuminen sekä puutavaran tuonnin päättyminen Venäjältä ovat lisänneet kuljetuksia Savon radalla valtavasti. Tavaraliikennemäärät ovat eräillä rataosuuksilla kasvaneet jopa 50 prosenttia. Tuoreet rautatiekuljetusten liikenne-ennusteet vuoteen 2030 osoittavat liikennemäärien kasvua Savon radalle.

Savon maakuntaliitot painottavat, että investointiohjelmassa olevan Kouvola - Kuopio -rataosuuden osalta tulee tavoitteeksi muuttaa välityskyvyn parantaminen. On välttämätöntä edistää henkilöliikenteen matka-aikojen lyhentämisen lisäksi myös tavaraliikenteen sujuvuutta.

Savon radasta väliltä Kouvola - Kuopio on alkukesästä valmistumassa Väyläviraston tarveselvitys ja hankearviointi. Hankekuvauksen mukaan selvityksen ja arvioinnin valmistumisen myötä hankkeen sisältö ja kustannusarvio tulevat muuttumaan. Tarveselvityksessä otetaan huomioon myös välityskyvyn parantaminen. Yksittäisiä toimenpiteitä kuitenkin voidaan jo tehdä tarvittaessa nopeastikin.
Uuden eduskunnan on Liikenne12-selonteossa otettava huomioon Savon radan merkitys ja muuttunut liikennemäärä, joilla on nykyisissä oloissa suuri merkitys maamme turvallisuudelle, huoltovarmuudelle ja koko Suomen teollisuuden kannattavuudelle.

Liikenne 12-selonteko on käytännössä eduskunnan tärkein työkalu liikenneverkkojen suunnittelun ohjaamiseksi. Savon maakuntaliitot tulevat jatkuvasti seuraamaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa ja pitämään huolen siitä, että alueen kansanedustajat ja kaikki eduskuntapuolueet saavat riittävästi oikeaa tietoa Savon radan järeiden kehittämistoimenpiteiden saamiseksi eteenpäin.

Jäsenmuutoksia maakunnan yhteistyöryhmässä

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, p. 040 542 6140

Maakuntahallitus päätti nimetä Simo Pinomaan tilalle Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi Jari Huovisen.
Maakuntahallitus myönsi eron Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän jäsenelle Hannu Pöntiselle ja valitsi hänen tilalleen Jarmo Tuunasen.

EU:n ohjelmakauden 2021-2027 tilannekatsaus

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius p. 040 629 7210  

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman vuoden 2023 ensimmäiset haut ovat päättyneet maaliskuussa. EAKR-rahoitusta on haettu 3 337 910 euroa toimintalinjoille 1-3 (innovatiivinen Suomi, hiilineutraali Suomi ja saavutettavampi Suomi). Hakemuksia saapui maakuntaliittoon 17 kappaletta.

Lisäksi avoinna oli Etelä-Savon hankehaku itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin. Rahoitusta on haettu matkailun kehittämiseen yli miljoonalla eurolla.

JTF-rahastosta on parhaillaan kehittämis- ja investointihankkeille haettavissa yhteensä 14,35 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen.

Linkki kokouksen pöytäkirjaan ja materiaaleihin.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584