Suoraan sisältöön
Kuvassa maakuntavaltuuston jäseniä kokoussalissa Mikkelin Mikaelissa.

Julkaistu 15.06.2023

Maakuntavaltuusto kokoontui päättämään taloudesta ja valitsi uudet maakuntahallituksen jäsenet

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 15.6.2023 Pieksämäellä Kulttuurikeskus Poleenissa.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen toi katsauksessaan esiin edunvalvonnan kärkiä, erityisesti liikenteen osalta. Itä-Suomi tarvitsee liikenneinvestointeja ja niitä odotetaan uudelta hallitukselta. Liikennemäärän kasvun myötä nykyistä rataverkkoa on kehitettävä itäisessä Suomessa.
Tie- ja rataverkon kunnossapito on myös huoltovarmuuden kannalta olennaista.

Liikenne, alue- ja metsäpolitiikka ovat maakunnan edunvalvonnan kärjet niin kansallisesti kuin EU-tasolla.
EU:n aluekehitysrahoituksessa Itä- ja Pohjois-Suomen harva asutus ja pysyvät erityishaasteet on huomioitava ja alueen tukitaso varmistettava.

Alhainen syntyvyys on yhä suuri haaste maakunnalle, vaikka Etelä-Savon kokonaisnettomuutto onkin kääntynyt viime vuosina positiiviseksi. Työtä maakunnan omien vahvuuksien esiintuomiseksi on jatkettava edelleen.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaliiton tilinpäätöksen ja talousarvion lisämäärärahan
Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntavaltuusto käsitteli maakuntaliiton vuoden 2022 tilinpäätöstä ja päätti, että vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämä 54 950,77 euroa siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämään. Alijäämä oli ennakoitua pienempi.

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuoden 2022 maakuntaliiton hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 maakuntaliiton hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallitukselle ja maakuntajohtajalle. 

Maakuntaliiton toiminnassa on konkretisoitunut tarve lisätä resursseja hankehallinnoinnin tehtäviin EU:n ohjelmakausien vaihtumisen nivelkohdassa. Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä maakuntaliiton hankehallinnoinnin lisäresursointiin lisämäärärahat vuosille 2023-2025.

Maakuntahallituksen jäsenmuutokset
Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p.0400 618 489

Maakuntavaltuusto päätti myöntää eron 1. varapuheenjohtaja, jäsen Oskari Valtolalle (kok.), jäsen Jaana Strandmanille (ps.) sekä jäsen Jatta Juholalle (sd.) maakuntahallituksen jäsenyydestä ja valitsi uudet jäsenet sekä uuden 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Oskari Valtolan tilalle valittiin Nina Rasola (kok.), joka valittiin myös maakuntahallituksen uudeksi 1. varapuheenjohtajaksi. Jaana Strandmanin tilalle valittiin Sami Järvinen (ps.) ja Jatta Juholan tilalle Jenni Tissari (sd.).

Valtuustoryhmät: Etelä-Savon etuja on puolustettava ja vahvuuksia hyödynnettävä

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen toi puheessaan esiin eri näkökulmia koskien Etelä-Savon tulevaisuutta. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat laatineet yhdessä tavoitteensa tulevaan hallitusohjelmaan. Edunvalvonnan kannalta maakunnan omien kansanedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää. Elinvoimaa voivat vahvistaa maakunnan uudet asukkaat, joille tulee viestiä maakunnan vahvuuksista ja kärjistä.
Maakuntahallitus pureutuu syksyllä myös tuoreisiin Suomen Yrittäjien Elinvoimabarometrin tuloksiin, joiden mukaan Etelä-Savolla on paljon tekemistä yritysten toimintaolosuhteiden parantamisessa.

Valtuuston ryhmäpuheenvuoroissa korostettiin Etelä-Savon maakunnan edunvalvonnan merkitystä erityisesti itäsuomalaisessa ja ylimaakunnallisessa yhteistyössä.

Laura Hämäläinen (kesk.) toi esiin Keskustan huolenaiheen alueiden eriytymisestä Suomen sisällä. Vihreän energian kehittämisen tuomat eurot jäävät tällä hetkellä pitkälti Etelä-Suomeen, ja koko Suomen kehittämiseen tulisi panostaa nykyistä paremmin.

SDP:n ryhmästä Mikko Hokkanen kannusti jatkamaan maakunnan elinvoiman kehittämistä ja hyviin mahdollisuuksiin tarttumista jatkossa. Etelä-Savo tarvitsee uudistumista sekä TKI-toiminnan vahvistamista yhteistyössä oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.

Kokoomuksen Pirkko Valtola painotti muun muassa digiloikan hyödyntämistä entistä vahvemmin maakunnassa. Yhteyksien on toimittava jotta etätyö olisi vielä suurempi mahdollisuus Etelä-Savolle. Maakunnan kannattaa tuoda esiin myös hyvää palvelutuotantoaan terveydenhuollossa ja muita vahvuuksiaan.

Perussuomalaisten ryhmän puheenjohtaja Kirsi Visunen nosti esiin EU-rahoituksen hyödyntämisen kunnissa. Liikenneinfraa on parannettava Etelä-Savossa, ja vihreän teknologian innovaatioita edistettävä kuten muun muassa Savonlinnassa jo tehdään.

Liike Nytin Seija Puputti korosti yritysten toimintaedellytyksiä ja elinvoiman parantamisen tärkeyttä. Maakunnassa kuten koko Suomessa tulisi panostaa syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaatii tekoja maakunnalta, kunnilta ja hyvinvointialueelta.

Vihreiden Katriina Janhunen kiitti maakuntaliittoa ja luottamushenkilöitä kuluneesta vuodesta ja tehdystä työstä ja toivoi maakunnalle hyvää ja elinvoimaista tulevaisuutta.
Liisa Ahonen (kd.) nosti positiivisena asiana esiin maakunnan muuttovoiton. Toisaalta haasteena on työvoiman saatavuus, johon on löydettävä ratkaisuja.

Vasemmistoliiton Esa Valkonen esitti huolensa niin väestökehityksestä kuin työvoiman saatavuudesta. Näihin kysymyksiin on kiinnitettävä huomiota jatkossa.

Valtuutettujen esittämät aloitteet
Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Kristillisdemokraattien Jouni Koskela jätti aloitteen Etelä-Savon osallistumisesta maan poikittaisraideliikenteen kehittämiseen.
Seija Puputti (liik.) esitti valtuustoaloitteen työryhmän perustamiseksi Etelä-Savon maakunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi. Liike Nyt on laatinut toimenpidesuositukset työryhmän työn pohjaksi.
Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen eläkeläisten terveysliikunnan edistämisestä. Aloitteessa todetaan, että Etelä-Savosta voitaisiin tehdä senioriliikunnan ja seniorihyvinvoinnin mallimaakunta.
Kaikkiin valtuustoaloitteisiin oli allekirjoittajia yli puoluerajojen.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jarno Strengell (sd.) piti myönteisenä, että kokous oli yksimielinen, yhteishenki hyvä ja aloitteet keräsivät allekirjoittajia puoluerajoista riippumatta.

Linkki kokouksen pöytäkirjaan ja materiaaleihin.

Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto: Jarno Strengell puh. 044 711 5123, Eero Aho puh. 044 309 5128 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584