Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.12.2021

Maakuntavaltuuston kokoustiedote 23.12.2021

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 23.12.2021 Teams-etäyhteydellä vuoden viimeiseen kokoukseensa. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaohjelman, joka ohjaa maakuntastrategian mukaisia käytännön toimenpiteitä Etelä-Savossa vuosina 2022-2025.

Kokouksen alussa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen loi katsauksen ajankohtaisiin asioihin maakunnassa.
Maakuntajohtaja esitteli maakuntaohjelman kärkiä ja millaista konkreettista kehittämistä metsä, vesi ja ruoka -kärkien ympärillä tehdään. Etelä-Savo on yhä vahvempi osa kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, josta esimerkkinä Saimaan alue hakee vuodelle 2024 Euroopan ruokamatkailun pääkaupungin statusta. Alue on saanut kutsun osallistua kilpailuun European Region of Gastronomy -tittelistä.
Osallisuuden vahvistaminen, innovatiivinen TKI-toiminta, näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattaminen sekä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus ovat maakuntaohjelman ytimessä.
Maakuntajohtaja nosti myös esiin, että tilastotietojen mukaan ensimmäistä kertaa kuuteen-seitsemään vuoteen Etelä-Savon on muuttovoittoinen maakunta. Syntyvyyden kasvattaminen on edelleen maakunnan haasteena.

Maakuntaliiton talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, kehittämispäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

Maakuntaliiton virasto on valmistellut luonnoksen Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2024. Valmistelun pohjaksi toteutettiin kuntakierros lokakuussa kaikkien maakunnan kuntien kanssa.
Maakuntahallitus hyväksyi talousarvion sekä taloussuunnitelman marraskuun kokouksessaan ja päätti esittää ne edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Vuoden 2021 alusta toteutunut Heinäveden ja Joroisten kuntien maakunnanvaihdoksen suora vaikutus maakuntaliiton kuntaosuuksiin oli vuonna 2021 noin 135 000 euroa.
Liitto on tehostanut toimintojaan ja siten saanut säästöjä kuntaosuuksien vähenemisen vuoksi. Samalla kuitenkin ennakointi on muuttunut päivitetyssä aluekehittämisen lainsäädännössä maakuntaliiton lakisääteiseksi työksi, mikä edellyttää ennakointiasiantuntijan siirtymistä hankkeesta viraston vahvuuteen.
Lisäksi paikkatietoasiantuntijan tehtävä täytetään määräaikaisesti maakuntakaavoituksen laadukkaan toteuttamisen turvaamiseksi. Nämä aiheuttavat talousarvioesityksen painumisen vuoden 2022 osalta 160 000 euroa alijäämäiseksi. Aiempina vuosina kertynyt ylijäämä toimii taloudellisena puskurina.
Jäsenkuntien maksuosuuksiin ei ole esitetty muutoksia.

Maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2024.

Lisäksi maakuntavaltuusto päätti, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaohjelman vuosille 2022-25

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Jyrki Kuva p. 040 757 6698, vs. elinkeinopäällikkö Riikka Tanskanen p. 040 549 1681 ja hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntaliiton virasto on valmistellut Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2022-2025.

Maakuntaohjelmassa konkretisoidaan toimenpiteitä, joilla toteutetaan maakuntastrategiaa. Etelä-Savo maakuntastrategian tähtäin on vuodessa 2030. Maakuntavaltuusto hyväksyi Puhtaasti paras Etelä-Savo -strategian marraskuussa 2020.
Maakuntaohjelmassa sovitaan toimenpiteistä ja työnjaosta, joilla maakuntastrategiaa lähdetään toteuttamaan. Maakuntaohjelman sisältöön ja toimeenpanoon vaikuttavat EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 linjausten ohella myös uudistettu, syyskuussa 2021 voimantullut kansallinen aluekehityslainsäädäntö.

Uuteen maakuntaohjelmaan sisältyy samanaikaisesti valmisteltu Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2022-2027. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa tunnistettujen vahvuuksien pohjalta luotavaa kilpailuetua, jolla voidaan potentiaalisesti kasvattaa uutta liiketoimintaa alueelle.  

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen viisi kärkeä ovat Metsä, Ruoka, Vesi, Matkailu ja Hyvinvointi, jotka ovat maakunnan luontaiset vahvuudet ja toteutuvat muun muassa alueen TKI-toiminnassa. Älykkään erikoistumisen strategia on samalla myös maakunnan kansainvälistymisstrategia.
Luonnos maakuntaohjelmasta 2022-25 on ollut julkisesti nähtävillä ja sidosryhmillä kommentoitavana. Maakuntahallitus on käsitellyt ohjelmaluonnoksen lausuntopalautteet ylimääräisessä kokouksessaan.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025. Maakuntaohjelmasta äänestettiin. Vihreiden valtuustoryhmä esitti, että maakuntaohjelmatekstiin ei tule lisäystä metsätalouden kannattavuudesta luonnon monimuotoisuudesta sekä hiilinieluista huolehtimisen rinnalle.

Maakuntahallituksen pohjaesitys tuli maakuntavaltuuston päätökseksi.

Nuorisovaltuuston toiminta siirtyy hyvinvointialueelle

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Laissa hyvinvointialueista määritetään, että aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava vaikuttamistoimielimen toimintaedellytyksistä.

Maakuntavaltuusto päätti, että osana maakuntaliiton toimintaa oleva Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto siirretään 1.1.2022 lähtien hyvinvointialueen nuorisovaltuustoksi samoja toiminnan perusperiaatteita mukaillen kuin toimiessaan maakuntaliiton alla.
 

Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto Satu Taavitsainen puh. 0440 905 546, Hannu Auvinen puh. 050 588 2920 ja Eero Aho puh. 044 309 5128 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584