Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.11.2020

TIEDOTE: Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 23.11.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui marraskuun kokoukseen maanantaina 23.11. etäyhteydellä.

Maakuntahallitus kuuli kokouksessaan maakuntajohtaja Pentti Mäkisen ajankohtaiskatsauksen Itä-Suomen maakuntien neuvottelukunnan joulukuun kokouksen esityslistalle tulevista asioista, maakunnan ajankohtaisista aluekehitysasioista ja lokakuussa päättyneen saimaannorppa ja kalastus -kyselyn tuloksista. Maakuntahallitus hyväksyi alkuvuoden 2021 kokousaikatauluksi 25.1., 22.2., 22.3. 19.4., 17.5. ja 22.6. Päätösasioiden lisäksi maakuntahallitus kuuli vielä aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen alustukset tulevista rahoitusohjelmista.


Uudistuva ja osaava Suomi - rakennerahasto-ohjelma vuosille 2021-2027 julkiseen kuulemiseen

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903

Suomi saa Euroopan unionin rakennerahastoista (EAKR, ESR) sekä uudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) uudella ohjelmakaudella 2021-2027 kuluvaa kautta suuremman potin, yhteensä noin kaksi miljardia euroa. Kasvu selittyy koronapandemiasta elpymiseen ja talouden uudelleenrakentamiseen kohdistetusta rahoituksesta, josta ns. REACT-EU -väline tulee käyttöön jo nykyisen rakennerahasto-ohjelman lisärahoituksena. EU:n jäsenmaiden kiista rahoituksen kytkemisestä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen viivästyttänee rahoituskokonaisuuteen liittyvää päätöksentekoa.

Suomessa valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla uutta rakennerahasto-ohjelmaa vuosille 2021-2027. Ohjelmavalmistelu perustuu EU:n politiikkalinjauksiin ja asetusehdotuksiin, ja sisällöissä korostuvatkin erityisesti ilmastotavoitteita tukeva kestävä kasvu ja digitaalisuus. Suomessa valmistelua on tehty ministeriöiden ja alueiden yhteistyössä, keskusteluyhteydessä komission kanssa. Ohjelman toimenpiteet voivat kohdistua niin TKI-valmiuksiin, pk-yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen kuin ihmisten työllistymiseen, työelämän osaamiseen ja osallisuuteen. Itä- ja Pohjois-Suomessa voidaan lisäksi kehittää saavutettavuutta, johon maakunnat haluavat sisällyttää myös digitaalisen saavutettavuuden.

Suomessa ei ole vielä linjausta tulevan ohjelmakauden rakennerahastojen ja oikeudenmukaisen siirtymän varojen sekä kuluvan kauden lisärahoituksen alueellisesta kohdentamisesta. JTF-rahoituksen osalta valmistelu on muutoinkin vasta alkamassa, ja sen sisällöt valmistellaan ohjelmaluonnokseen myöhemmin.

TEM:n tavoitteena on käynnistää ohjelmaluonnoksen julkinen kuuleminen marraskuussa siten, että ohjelma voidaan viimeistellä joulukuun aikana ja toimittaa komissiolle ennakkotarkasteluun joulu-tammikuussa.


Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan haku avautuu joulukuussa

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osoittanut maakuntaliitoille Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen yhteensä 17 miljoonan euron määrärahan. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon liittyviin koronakriisistä elpymistä ja uuden kasvun syntyä edistäviin toimenpiteisiin. Etelä-Savo sai tätä määrärahaa 633 000 euroa.

Rahoitus suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin, jotka edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukevat siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa. Rahoitus sopii erityisesti pienehköihin selvitys- ja suunnitteluhankkeisiin, jotka palvelevat kuntien tarpeita muutostilanteessa.

Hausta ilmoitetaan maakuntaliiton verkkosivuilla joulukuun alussa.


Kotimaisen kalan käyttöä halutaan edistää

Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus antoi lausunnon maa- ja metsätalousministeriön laatimasta kotimaisen kalan edistämisohjelman luonnoksesta. Tavoitteena on kaksinkertaistaa kotimaisen kalan kulutus vuoteen 2027 mennessä lisäämällä kalan tarjontaa kestävästi. Kalan käytön lisäämisellä olisi monipuoliset myönteiset vaikutukset. Lisääminen toisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmastovaikutuksia.

Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä ohjelman tavoitteet ovat kannatettavia. Ohjelman toimenpiteissä ja vaikutusten arvioinnissa on kuitenkin keskitytty lähinnä merikalastuksen ja merellä tapahtuvan kalankasvatuksen lisäämiseen. Sisävesiä on luonnoksessa käsitelty vähäisesti.

Koko sisävesialueen saaliista yli 30 % tulee Saimaan kaupalliselta kalastukselta. Pääsaaliit ovat muikku ja kuha. Etelä-Savon vesistöt ovat myös merkittäviä vapaa-ajan kalastusalueita, ja vapaa-ajan kalastajien saalis on lähes yhtä suuri kuin kaupallisten kalastajien. Kotimaisen kalan edistämisohjelmassa tulisikin maakuntaliiton mielestä ottaa huomioon kaupallisen kalastuksen lisäksi myös vapaa-ajan kalastuksen merkitys kalansyönnin lisäämisessä. Raputaloutta ei ohjelmassa huomioitu lainkaan.

Kotimaisen kalan käytön lisääminen lisää kalastusta ja Saimaan alueella se voi aiheuttaa lisääntyviä ristiriitoja saimaannorpan suojelun kanssa. Maa- ja metsätalousministeriön asettama Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä pohtii parhaillaan Saimaalle annettavien kalastusrajoitusten uusimista norpan suojelemiseksi.

Kalastuksen lisäämiseksi sisävesialueilla tulisi tukea mm. kalastuksen tarvitseman infrastruktuurin (satamat, käsittelytilat) rakentamista, kalastusvälineiden kehitystyön (mm. norppaystävälliset pyydykset) jatkamista sekä jakelukanavien ja -verkostojen parantamista.

Maakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että ohjelmassa tulisi paneutua myös sisävesialueiden kalastuksen kehittämiseen ja mahdollistaa kalan tarjonnan lisääminen järjestämällä koulutusta ja lisäämällä alan houkuttelevuutta.


Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos kommenttikierrokselle

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Marko Tanttu, p. 040 061 8489

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma luonnoksen asetettavaksi yleisesti nähtäville ja kommentoivaksi ajalla 30.11.–31.1.2021. Ennen nähtäville asettamista maakuntaliitto tekee vielä pieniä teknisluontoisia korjauksia suunnitelman luonnokseen.

Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelma toimii valmisteilla olevan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Itä-Suomen liikennestrategian maakunnallisena toimeenpanosuunnitelmana. Suunnitelmassa esitetään:

  • maakunnan liikennejärjestelmän visio 2030
  • maakunnan strategista kehittämistavoitteista, erityispiirteistä ja elinkeinorakenteesta syntyvät asiakastarpeet ja vaatimukset liikennejärjestelmälle
  • liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet

Maakuntahallitus käsittelee saadun palautteen huhtikuussa 2021.


Maakuntahallitus myönsi rahoitusta hankkeelle, joka selvittää biohiilen käyttöä rakennusmateriaalina

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Jyrki Kuva p. 040 757 6698

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta 200 000 euroa Biohiilen uudet käyttökohteet rakennusmateriaalina -hankkeelle. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu selvittää hankkeessa biohiilen soveltuvuutta ja käyttömahdollisuuksia betoni- ja rakennusteollisuuden uutena materiaalivaihtoehtona.

Biohiilen käytöllä on mahdollista keventää rakennusmateriaaleja sekä parantaa niiden lämmön- ja ääneneristävyyttä. Lisäksi biohiili ylläpitää ilman kosteustasapainoa, millä voi olla sisäilman laatua parantavia ominaisuuksia. Biohiili on stabiili materiaali, jolla on hyvä kyky sitoa ilmakehän hiilidioksidia. Biohiilen käyttö rakennusmateriaalina tarjoaa mahdollisuuden pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Hankkeessa selvitetään rakennusmateriaaleihin lisättävän biohiilen tekniset ominaisuudet. Ominaisuuksiin vaikuttavat muun muassa valittu raaka-aine, biohiilen valmistuslämpötila ja -aika. Biohiilen mahdollisia käyttökohteita voisivat olla esimerkiksi uudenlaiset seinä- ja kattomateriaalit, betonipohjaiset hulevesirakenteet sekä pihalaatoitukset ja meluesteet.

Käyttökohteiden soveltuvuutta tutkitaan sekä laboratorio- että pilot-mittakaavan testeillä. Samalla arvioidaan uusien tuotesovellusten ympäristövaikutuksia sekä kaupallistamismahdollisuuksia.

Tavoitteena on kehittää uusia biohiilituotteita ja vahvistaa aihepiirin teknistä osaamista. Biohiilituotteet vähentäisivät uusiutumattomien raaka-aineiden ja ympäristöä kuormittavien tuotantomenetelmien käyttöä rakentamisessa.


Maakuntahallitus hyväksyi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen kannanoton monialaisista maakunnista

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Etelä-Savon maakuntahallitus kuuli kokouksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkisen selvityksen monialaisen maakunnan valmistelusta ja kävi aiheesta keskustelun. Maakuntahallitus hyväksyi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen yhteisen kannanoton monialaisten maakuntien parlamentaarisesta selvitystyöstä, mutta vasta äänestyksen jälkeen. Päätös syntyi äänin 10-3. Vastakkaisena esityksenä oli, ettei maakuntaliitto olisi mukana kannanotossa.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen puheenjohtajamaakunnassa Keski-Pohjanmaan liitossa valmisteltu kannanotto on tarkoitus antaa 10.12. pidettävässä Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa.


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584