Suoraan sisältöön

Julkaistu 14.12.2020

TIEDOTE: Maakuntahallituksen 14.12.2020 kokous

Maakuntahallitus päätti hankerahoituksesta maakuntahallituksen työjaoston jäsenistä, kuuli maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen ja evästi valtakunnallisen liikennejärjestelmän valmistelua.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 14.12. etäyhteyden välityksellä.

Maakuntahallitus käsitteli maakuntavaltuuston syyskokouksessa tehdyn valtuustoaloitteen. Esa Valkosen aloite koski selvityksen tekemisestä Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien yhdistämiseksi yhdeksi Savon maakunnaksi.

Maakuntahallitus katsoi, että maakuntajaon muutoksiin liittyvät aloitteet kuuluvat jäsenkuntien päätösvaltaan. Jäsenkunnat eivät ole esittäneet tällaista aloitetta maakuntaliitto-kuntayhtymälle.

Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksen hyvinvointialueiden perustamiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Perustettaville uusille hyvinvointialueille siirretään ehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että edellä mainittu lainsäädäntöuudistus saataisiin tällä hallituskaudella toteutettua. Maakuntahallitus katsoo, että valtuustoaloitteessa esitetty tästä poikkeavan maakuntajaon valmistelun käynnistäminen ei edistä lainsäädäntöuudistuksen etenemistä.

Etelä-Savon jäsenkunnat ovat syksyn 2020 aikana hyväksyneet kuntayhtymän perussopimuksen päivityksen jäsenkuntien valtuustojen yksimielisin päätöksin. Maakuntahallitus katsoo, että sillä ei ole ilman jäsenkuntien esitystä edellytyksiä ryhtyä valtuustoaloitteen mukaisin toimiin.

Maakuntahallitus päätti työjaoston jäsenet, kuuli maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen ja evästi valtakunnallisen liikennejärjestelmän valmistelua

Etelä-Savon maakuntavaltuuston syyskokouksessa hyväksymä maakuntaliiton uusi hallintosääntö tulee voimaan ensi vuoden alussa. Uuden hallintosäännön mukaan maakuntahallitukselle perustetaan maakuntahallituksen puheenjohtajan johtama työjaosto, jonka koosta päätetään kunkin kauden alussa.

Maakuntahallitus päätti äänestyksen jälkeen, äänin 8-4, että maakuntahallitukseen perustettavan työjaostoon tulee nykyiselle loppukaudelle kolme jäsentä. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen on työjaoston puheenjohtaja. Jäseniksi nimettiin hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius ja 2. varapuheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Etelä-Savon maakuntaliittoon aletaan hakea uuden hallintosäännön mukaista johtajaa. Johtaja vastaa aluekehittämisen ja aluesuunnittelun toimialasta. Maakuntahallitus päätti, että maakuntahallituksen työjaosto valmistelee viran auki julistamisen ja kelpoisuusvaatimukset maakuntahallituksen tammikuun kokoukseen. Tämänhetkinen aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen jää eläkkeelle 1.1.2021 ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen 1.5.2021.

Maakuntahallitus evästi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman lausuntovalmistelua. Tämänhetkisen tiedon mukaan suunnitelmaluonnos ja sen vaikutusten arviointi on tulossa lausunnolle tammikuussa ja lausunnot pyydetään 12.2.2021 mennessä. Annettava lausunto käsitellään tammikuun maakuntahallituksessa.

Maakuntahallitus kuuli maakuntajohtaja Pentti Mäkisen ajankohtaiskatsauksessa Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelusta sekä hyvinvointialueiden perustamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisen aikataulusta. Monialaisen maakunnan valmistelulle ei ole määritelty aikataulua, mikä merkitsee, että maakuntien liitot jatkavat nykyisten tehtävien hoitamista entisellään.


Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta kolmelle hankkeelle yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa

Lisätietoja: va. ohjelmapäällikkö Laura Kuismala, p. 040 623 4887

Kulttuurin unelmavuosi 2022

Mikkeli toimii vuonna 2022 ensimmäisenä Saimaan kulttuuripääkaupunkina juhlavuosien sarjassa, joka saattaa päätyä Savonlinnan toimimiseen ei vain Saimaan vaan koko Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2026. Mikkelin kaupunki sai rahoitusta Kulttuurin unelmavuosi 2022-hankkeeseen, joka tukee kulttuuripääkaupunkina toimimista. Kulttuurin unelmavuoden tavoitteena on parantaa kulttuurin saavutettavuutta Mikkelissä ja nostaa sen näkyvyys uudelle tasolle. Hankkeessa aktivoidaan sekä alueen toimijoita että kulttuurin harrastajia ja kuluttajia. Hankkeen kautta halutaan löytää uusia toimialat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka voidaan juurruttaa pysyväksi osaksi Mikkelin kulttuurikenttää.

Materiaalimurskausta HUGGER-laitteella

Hienonnusprosessit kuluttavat noin 4 % maailman sähkönkulutuksesta. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy suunnittelee ja rakentaa HUGGER-laitehankkeessa innovatiivisen materiaalin murskaus- ja erottelutekniikkaan perustuvan laitteiston tutkiakseen energiatehokasta murskausprosessia erilaisilla raaka-aineilla. Tutkittavat materiaalit ovat erilaisia biotalouden ja kiertotalouden sivuvirtoja sekä kaivosteollisuuden mineraaleja. Hankkeen tuloksia hyödynnetään innovatiivisen biojalostuksen ja mineraalien jalostusprosessin kehittämisessä. Hanke tuottaa myös uusia ratkaisuja teollisuuden käyttöön erityisesti Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueella. Maakuntaliiton rahoittama laiteinvestointihanke on rinnakkaishanke HUGGER-sovellusprojektin kanssa, joka on saanut rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Rebuild Business -hankkeella elinvoimaa Etelä-Savoon

Eteläsavolaiset yrittäjät eläköityvät ja toimintaympäristö muuttuu digitalisaation myötä. Myös vallitseva pandemia on aiheuttanut liikevaihdon ja kannattavuuden laskua, ja siten pakottanut yrityksiä hakemaan uusia ratkaisuja liiketoimintaansa. Itä-Savon Uusyrityskeskus ry, Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy saivat rahoitusta Rebuild Business - yritysten toimintaympäristön häiriötilanteisiin varautuminen ja omistajanvaihdoksien toteuttaminen Etelä-Savon alueen elinvoiman säilyttämiseksi -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteina on etsiä uusia ratkaisuja digitalisaation hyödyntämiseen, liiketoiminnan uudistamiseen ja jatkajien löytymiseen eläköityville yrittäjille. Hanke tarjoaa neuvontaa ja koulutusta yhteistyössä eri toimijoiden ja jo olemassa olevien hankkeiden kesken. Rahoituksen toteutuminen edellyttää vielä Maakunnan yhteistyöryhmän puoltavaa päätöstä.


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584