Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.04.2020

TIEDOTE: Maakuntahallituksen kokous 20.4.

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous pidettiin maanantaina 20.4.2020  etäyhteyden välityksellä. Alustana oli Microsoft Teams, johon hallituksen jäsenille oli lähetetty osallistumislinkki. Kokouksessa käytiin keskustelua normaaliin tapaan. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen jakoi puheenvuorot keskustelupalstan puheenvuoropyyntöjen perusteella.

Maakuntahallitus myönsi rahoitusta tutkimusmenetelmien kehittämiseen

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta yhteensä yhdeksälle hankkeelle noin 2,6 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus myönsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle rahoitusta hankeparille, jossa kehitetään materiaalien tutkimusta ja tutkimusympäristöä

Rahoitusta sai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun NANOTOMO -hankepari, jossa kehitetään nano- ja mikrotason materiaalintutkimusmenetelmiä sekä Xamk Mikkelin materiaalien tutkimusympäristöä laiteinvestoinnilla. Hanke on suunniteltu vastamaan erityisesti komposiitti- ja puutuoteteollisuuden tulevaisuuden tutkimustarpeisiin. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusi tutkimusmenetelmä, röntgentomografia, ja kehittää ja syventää jo olemassa olevia kuvantamismenetelmiä.

Maakuntahallitus myönsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle rahoitusta älykkäiden sähköverkkojen simulointiin

Älykkäiden sähköverkkojen simulointiympäristö -hankkeessa kartoitetaan yritysten ja korkeakoulujen tarpeet ja tärkeimmät käyttötapaukset älyverkkojen simulointialustalle ja suunnitellaan niihin pohjautuen tärkeimmät simulointitarpeet kattava ratkaisu simulointiympäristöksi. Toteutus sisältää oman IT- ja ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun ja sellaisten ohjelmistokomponenttien ohjelmoinnin, joita ei ole valmiiksi saatavilla. Toteutuksessa kiinnitetään huomiota mm. erilaisten älyverkkojen resurssien ja toiminnallisuuksien simulointiin sekä simulaatiotulosten esittämiseen ja visualisointiin. Kehitetty ympäristö testataan ja pilotoidaan korkeakoulujen opintojaksoilla.

Maakuntahallitus myönsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle rahoitusta kuitulinjan kaasujen hallintaan

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sai rahoitusta myös KuHa ? Kuitulinjan kaasujen hallinta -hankkeeseen. Kuitulinjan eri prosessivaiheissa esiintyvillä kaasuilla on merkittävä vaikutus biotuotetehtaan toimintaan. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista ja uusia ratkaisuja kuitulinjan kaasujen hallintaan. Hankkeen toimintaan sisältyy tehdaskartoituksia ja -kokeita, fysikaalista sekä prosessidataan perustuvaa mallinnusta, mittalaitekehitystä sekä laboratoriokokeita sekä laboratoriokoemenetelmien kehitystä.

Hankkeen tuloksena luodaan keinoja parantaa kuitulinjojen energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuutta. Edellytyksiä luodaan uusien kaupallisten mittaus-, hallinta-, ja laitekonseptien toteutukseen kuitulinjalla. Samalla vahvistetaan kuitulaboratorion sekä alan yritysten TKI-toimintaa sekä lisätään tutkimusalueen tieteellistä ymmärrystä ja tämän sovelluksia käytäntöön.

Maakuntahallitus myönsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle rahoitusta taimituotannon automaation kehittämiseen

RoboSe ?taimituotannon automaation kehittäminen -hanke on myös Xamkin hanke. Aiemmissa hankkeissa hiottu alkiomonistusmenetelmä mahdollistaa kuusen eliittitaimien tuotannon. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyö keskittyy automaatio-, sensori ja prosessiteknologisten ratkaisujen kehittämiseen eliittitaimien massatuotantojärjestelmän liiketoiminnan mahdollistamiseksi.

XAMK jatkaa aiemmin kehitetyn prototyypin kehittämistä, jota Luonnonvarakeskus testaa ja arvioi nojautuen syväosaamiseensa eliittitaimien tuotannossa. Tavoitteena on saada kehitetyn menetelmän prototyyppi käytännön testeihin sekä kehitystyön ohella selvittää menetelmän kaupallista potentiaalia.

Maakuntahallitus myönsi Juvan kunnalle rahoitusta logistiikkakeskusten ja matkailun kehittämiseen

Rahoitusta sai myös Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskusten selvityshanke. Tässä logistiikkakeskukseen liittyvässä hankkeessa selvitetään keskusten perustamisen vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Hankkeella pyritään luomaan järkevä logistiikkakeskukseen liittyvä toimintaympäristö, josta on hyötyä koko Etelä-Savon maakunnan yrityselämälle.

Maakuntahallitus myönsi Miksei Oy:lle rahoitusta Saimaan luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämiselle

GeoNaCu Saimaa - Anttolan luonnonkeskuksen, Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen ja Saimaa Geoparkin kehittäminen -hanke on Mikkelin kehitysyhtiön Miksei Oy:n hallinnoima hanke. Saimaan luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämishankkeiden yhteisenä päämääränä on avata Saimaan luonto- ja kulttuuriarvoja koti- ja ulkomaalaisille matkailijoille, edistää Saimaan kestävää ja vastuullista matkailua sekä vahvistaa paikallisten asukkaiden identiteettiä. Hankkeiden yhteisiä tavoitteita ovat

  • yhteisten viestinnällisten Saimaa -teemojen rakentaminen ja vastuullisen luontomatkailun viestien hyödyntäminen asiakasviestinnässä
  • kävijöiden profiloiminen viestinnän ja tuotteistamisen kohdentamisessa
  • yrittäjien kestävien luontomatkailutuotteiden rakentaminen ja tuotteistaminen
  • Saimaan ja sen käyntikohteiden vetovoimaisuuden parantaminen.

Maakuntahallitus myönsi rahoitusta aineistojen digitaalisuuden kehittämiseen

Memoriaali ? Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa - hankkeessa kartoitetaan ja jatkokehitetään jo olemassa olevia digitaalisen aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen kehitettyjä toimintamalleja, järjestelmiä ja teknisiä ympäristöjä.

Digitalisaatiosta vipuvoimaa museokentälle -hankkeen tavoitteena on pilotoida uutta toimintamallia, jolla tuotetaan ja hallitaan museoiden näyttelyitä. Hankkeen tavoitteena on luoda sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla museoiden henkilökunta luo ja päivittää digitaalista näyttelysisältöä ilman ulkopuolisia ostopalveluita. Järjestelmä kerää kävijädataa, jonka perusteella näyttelyiden sisältöä päivitetään vuorovaikutuksessa kävijöiden kanssa kävijöitä kiinnostavaksi. Tavoitteena on valjastaa digitalisaation tuomia etuja museoiden näyttelytuotantoon uudella tavalla. Samalla luodaan edellytyksiä uudelle kulttuurialaan liittyvälle liiketoiminnalle Etelä-Savon alueella.

Kielteisen päätöksen saivat Partaharjun toimintakeskuksen selvitys- ja kehittämishanke ja Pienistä siruista suuren volyymin liiketoimintaa Etelä-Savoon -hanke.

Maakuntaliiton johdolla laaditaan selviytymissuunnitelma ulos koronakriisistä

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584 ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903

Maakuntaliitto kutsuu eri tahoja laatimaan selviytymissuunnitelman ja toimenpiteet, joilla maakunta selviää yli koronakriisistä. Maakuntaliitolla on myös haettavana rahoitusta, jolla vastataan koronavirusepidemian aiheuttamiin äkillisiin tarpeisiin kunnissa.

Etelä-Savon Yrittäjät, MTK-Etelä-Savo ja Etelä-Savon kauppakamari ovat tehneet maakuntahallitukselle aloitteen maakunnallisen selviytymissuunnitelman tekemisestä. Koronakriisin jälkeen on etsittävä yhdessä ratkaisut, miten kriisin jälkeen Etelä-Savon maakunnan elinvoima palautetaan mahdollisimman nopeasti.

Maakuntahallitus päätti, että maakunnallinen selviytymissuunnitelma laaditaan aloitteen mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliiton johdolla yhdessä yritysten, maakunnan, kuntien, oppilaitosten, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY), kehitysyhtiöiden, uusyrityskeskusten, kolmannen sektorin ja ay-toimijoiden sekä pankkien ja alueen Finnveran edustajan kesken. Suunnitelmaan sisältyy tilannekuva, tiekartta kriisistä selviämiseksi, toimijoiden yhteistyömuodot ja vastuut, rahoitusmahdollisuudet sekä vaikutusarviointi.

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahalla ja kevään rakennerahastorahoituksella voidaan rahoittaa elinvoimahankkeita, joilla vastataan koronaepidemian aiheuttamiin tarpeisiin

Maakuntahallitus päätti asettaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitetun määrärahan (yhteensä 235 000 €) haettavaksi. Rahoitusta myönnetään pääsääntöisesti 20 000 - 50 000 euron suuruisiin elinvoimahankkeisiin, joilla vastataan koronaepidemian aiheuttamiin äkillisiin tarpeisiin tain muihin rakennemuutostarpeisiin kunnissa. Rahoitushaku pyritään avaamaan mahdollisimman pian ja siitä tiedotetaan erikseen.

Maakuntahallitus päätti myös täydentää toukokuun rakennerahastohakua maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden osalta ja varautuu osoittamaan EAKR- ja valtion rahoitusta pääsääntöisesti 50 000 - 100 000 euron suuruisiin elinvoimahankkeisiin, joilla vastataan erityisesti koronaepidemian aiheuttamiin äkillisiin tarpeisiin sekä muihin rakennemuutostarpeisiin kunnissa.

Maakuntaliitto sitoutuu Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hakemukseen ja Saimaa-ilmiöön

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Heli Gynther, p. 040 773 7285

Maakuntahallitus päätti osallistua yhdessä muiden Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien kanssa Saimaa-ilmiö 2026 -hakuun Savonlinnan saamiseksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Maakuntaliitto varautuu myös osallistumaan toisen osallistumaan toisen hakuvaiheen valmisteluhankkeen omarahoitusosuuteen yhteensä enintään 30 000 € rahoitusosuudella vuosina 2020-2021.

Maakuntahallitus päätti, että Etelä-Savon maakuntaliitto varautuu osallistumaan vuosina 2022-2026 yhteensä enintään 210 000 € rahoitusosuudella perustettavan kulttuuripääkaupunkiorganisaation kuluihin, mikäli Savonlinna tulee valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Lisäksi maakuntaliitto on valmis yhdessä muiden itäsuomalaisten maakuntaliittojen kanssa edesauttamaan rakennerahasto- ja muuta rahoitusta, jolla kulttuuripääkaupunkivuotta toteutetaan perusbudjetin lisäksi.

Maakuntajohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan liiton puolesta Savonlinnan valmistelema hankeyhtiön osakassopimus. Edellytyksenä on, että myös kaikki muut hankkeen osanottajat sitoutuvat sopimukseen.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584