Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.03.2020

Yhteistyöryhmä puoltaa rahoitusta kuudelle hankkeelle

Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli kokouksessa ajankohtaisista aluekehitysasioista, mm. valtioneuvos-ton tuoreesta aluekehittämispäätöksestä sekä käynnissä olevasta aluekehittämislainsäädännön uudistami-sesta. Uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelusta vuosille 2021-2027 käytiin myös keskustelua. Suomes-sa ohjelmavalmistelu on varsin pitkällä ottaen huomioon, että EU-tason budjettiratkaisut ovat auki ja komis-sion mittavat ilmastotoimet ovat vasta muotoutumassa.

Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli 20.3. kokouksessa ajankohtaisista aluekehitysasioista, mm. valtioneuvoston tuoreesta aluekehittämispäätöksestä sekä käynnissä olevasta aluekehittämislainsäädännön uudistamisesta. Uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelusta vuosille 2021-2027 käytiin myös keskustelua. Suomessa ohjelmavalmistelu on varsin pitkällä ottaen huomioon, että EU-tason budjettiratkaisut ovat auki ja komission mittavat ilmastotoimet ovat vasta muotoutumassa.

Kuluvan ohjelmakauden toimeenpano on edennyt toistaiseksi hyvin, mutta koronaepidemia vaikuttaa väistämättä sekä yritysten toimintaedellytyksiin ja investointikykyyn että kehittämishankkeiden toimeenpanoon. Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Soile Kuitunen totesi, että aluekehityksen haasteet ovat nyt erilaiset kuin muutamia viikkoja sitten ajateltiin. Yhteistyöryhmän keskustelussa haluttiin myös katsoa vaikean tilanteen yli tulevaisuuteen.

Yhteistyöryhmä puoltaa kuutta hanketta

Yhteistyöryhmä puolsi rahoitusta kuudelle hankkeelle, yhteensä noin 2,7 miljoonan euron edestä. Tukea sai hankepari NANOTOMO - Nanotomografiamenetelmän hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa ja NANOTOMO -Laite - Materiaalitutkimusympäristön kehittäminen. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankeparissa kehitetään nano- ja mikrotason materiaalintutkimusmenetelmiä sekä Xamk Mikkelin materiaalien tutkimusympäristöä laiteinvestoinnilla. Hanke on suunniteltu vastamaan erityisesti puutuote- ja komposiittiteollisuuden tulevaisuuden tutkimustarpeisiin.

Väyläviraston Mt 15123 Lintusalontien parantaminen -hankkeen tavoitteena on kunnostaa maantie 15123 vuonna 2019 laaditun kunnostussuunnitelman mukaisesti siten, että se parantaa paikallisen yritystoiminnan saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä sekä elinkeinoelämän kuljetusten ennakoitavuutta, ja että tien kunto mahdollistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin. Vuonna 2017 Lintusalontiestä tuli osa Puumalan saaristoreittiä, joka on 60 kilometrin mittainen, erityisesti polkupyöräilijöiden suosiossa oleva reitti. Reitin varrella on runsaasti matkailu- ja palveluyrityksiä ja näiden yhteistyöverkostoja. Vuonna 2019 reitin kulki noin 2200 polku- tai moottoripyöräilijää ja matkailijamäärän odotetaan entuudestaan kasvavan tulevana kesänä.

Meijän Mikkeli -hankkeessa haetaan ratkaisuja heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeessa tarjotaan monipuoliset rahoitusmallit asukkaiden aktiivisuuden, yhteistyön ja uusien kokeilujen toteuttamiseen. Tuensiirtohankkeilla toimintamallia laajennetaan muihin asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja työkykyisyyden kannalta keskeisiin teemoihin. Meijän Mikkeli on Mikkelin kaupungin toteuttama rohkeasti kokeileva verkostohanke. Lisärahoitus ja jatkoaika varmistaa kansalaistoimijalähtöisen toiminnan jatkumon uudelle ohjelmakaudelle.

SOSRAKE-osaamisverkosto hankkeen tavoitteena on vahvistaa Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) alueella käytännön työelämässä toimivan sosiaalialan henkilöstön osaamista, ymmärrystä ja toimintaa aikuisten parissa tehtävässä sosiaalialan rakenteellisessa työssä. Hankkeessa kehitetään sosiaalialan tarvitsemaa uudenlaista osaamista ja jaettuun tietoon perustuvaa monitoimijaista yhteistyötä sekä yhteisen toiminnan digitalisaatiota. Näin alalla kyetään vastaamaan väljästi asutun laajan alueen palvelukysyntään kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

Business Finlandin rahoituksella tuettiin Oppiva rakentaminen -hanketta. Hankkeen toteuttaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu.

Lisäksi MYR merkitsi tiedoksi sihteeristön tammi-maaliskuussa tekemät hankepäätökset, joilla puollettiin noin kolmen miljoonan euron rahoitus sisältäen yllä mainitut hankkeet. Yritystukia on alkuvuodesta haettu aktiivisesti, ja yritysten tuen tarve kasvaa merkittävästi koronaepidemian seurauksena.

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi toukokuun teemahakuilmoituksen. Ohjelmakauden 2014-2020 toukokuun teemahaku on nyt auki ja jatkuu 15.5.2020 asti. Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoitettavilta hankkeilta edellytämme hankehakemuksessa perusteltua aluekehitysvaikuttavuutta, joka vahvistaa maakunnan elinvoimaa. Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.

Koronavirusepidemian takia maakunnan yhteistyöryhmän kokous toteutettiin etäyhteyksiä hyödyntämällä. Koska hallituksen linjauksen mukaisesti alle kymmenen hengen kokoontumisia ei pidetä, suurin osa yhteistyöryhmän jäsenistä osallistui kokoukseen etäyhteydellä, ja paikallaolijoiden osalta noudatettiin tilanteen edellyttämää menettelytapaohjeistusta. Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 12.6.2020.

Lisätietoja kokouksesta antavat puheenjohtaja Soile Kuitunen, puh. 044 781 3117, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 044 542 6140 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Saat lisätietoja rakennerahastojen verkkosivulta

Saat lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliiton hankerahoituksesta