Suoraan sisältöön

Ikäihmisten ja vammaisten ääni

Yhdessä parasta jälkeä - Ikäihmiset ja vammaiset mukana kehittämässä Etelä-Savoa

Etelä-Savossa kuntien vanhus- ja vammaisneuvostot toimivat joka kunnassa. Osallisuusohjelmaa tehdessä on kartoitettu neuvostojen toimintamuotoja. Toimintamuodoissa on eroja, mutta sekä neuvostojen jäsenten että viranomaisten puolella nähdään toiminnassa kehitettävää.  

Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen lisäksi Essoten kuntayhtymän alueella on alueellinen vanhus- ja vammaisneuvosto, joka muodostuu kuntien vastaavien neuvostojen edustajista.

Etelä-Savossa toimii myös eläkeläisneuvottelukunta, joka toimii yhdyssiteenä ja tekee yhteistyötä piiriyhdistysten, niiden alaisten jäsenyhdistysten, kuntien vanhusneuvostojen, maakuntaliiton, valtion viranomaisten sekä muiden yhteisöjen kanssa.

Ikäihmisten ja vammaisten ääni osallisuusohjelmassa

Osallisuuden perusta

Jokaisessa kunnassa tulee olla vanhus- ja vammaisneuvostot, jotka voivat olla myös yhdistetty tai usean kunnan yhteisesti järjestetty. Neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan mm. hyvinvointiin, terveyteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumisen tai palveluihin liittyvissä asioissa. (Kuntalaki 27 § ja 28 §)

Haasteet

  • Neuvostojen jäsenet kokevat, että toimintaa ei tunneta riittävästi ja niiden asema on epäselvä.
  • Toiminnassa on kirjavuutta sen suhteen, mitä asioita tuodaan neuvoston käsittelyyn.
  • Neuvoston jäsenet kokevat, että asiat tulevat usein liian valmiina ja neuvostoille jää vain lausunnon antajan rooli.
  • Essoten yhteydessä toimivan alueellisen neuvoston ja kunnallisten neuvostojen ja roolit ja työnjako ovat epäselviä.
  • Osallisuusohjelmatyön pohjalta voidaan arvioida, että jännitteisyydet kuntien neuvostojen toiminnassa johtuvat pitkälti epäselvyydestä neuvostojen eri roolien välillä. Neuvostot ovat ensi sijassa osa osallisuusmallia, mutta toimivat kunnallisten lautakuntien tapaan. Tätä eroa ei toiminnassa ole kirkastettu.

Kehittämistavoitteet

Yleisenä tavoitteena nähdään, että vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaa ja toimintakulttuuria tulee uudistaa siten, että niissä korostuu osallisuusohjelman lähtökohtien mukaisesti mm. osallistuminen asioiden valmisteluun, tasavertainen vuoropuhelu ja pyrkimys yhteiseen kehittämiseen.

Kehittämishaastetta on jäsennetty korostamalla kahta erilaista toimintakulttuuria, jotka liittyvät edunvalvontaan ja toisaalta kehittämiseen. Osallisuusohjelma yleisenä tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan neuvostojen toimintaa kehittämiskulttuurin pohjalta oheisen jäsennyksen mukaisesti.