Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.08.2020

Maakuntahallitus päätti hankerahoituksesta

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous pidettiin tiistaina 25.8. osittain läsnä- ja osittain etäkokouksena. Maakuntahallitus keskusteli Etelä-Savon maakuntaliiton organisaation kehittämisestä, antoi maakuntaliitolle valtuutuksen hakea ja valmistella hankkeita ja päätti useiden hankkeiden rahoituksesta.

Maakuntahallitus kuuli kokouksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkisen ajankohtaiskatsauksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta ja keskusteli lausuntovalmistelusta, joka annetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen lakiluonnoksesta. Lausuntokierroksella Savon maakuntien osalta lausutaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat sijoittuisivat joko osaksi Pohjois-Savon maakuntaa tai nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. Maakuntahallitus luonnostelee lausuntoaan iltakoulussa tiistaina 8.9. Suomen hallituksen tavoitteena on päättää maakuntajaosta ensi talvena.


Maakuntaliiton organisaation kehittäminen

Lisätietoja: vt. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Etelä-Savon maakuntaliitossa tehdään Heinäveden ja Joroisen kunnan maakuntavaihdoksen myötä muutoksia organisaation toimintaan. Muutokset koskevat maakuntaliiton perussopimusta, maakuntaliiton organisaation toiminta- ja johtamismallia ja maakuntaliiton hallintosääntöä.

Etelä-Savon maakuntavaltuutettujen määrä pienenee maakuntavaihdosten myötä. Valtuutettujen määrän perustetta esitetään lisäksi muutettavaksi niin, että jokaisesta jäsenkunnasta valitaan yksi valtuutettu 3000 asukasta kohden, kun nykyinen peruste yhdelle valtuutetulle on 2500 asukasta. Tulevan kauden maakuntavaltuuston koko olisi 48 valtuutettua, kun se nykyään on 67 valtuutettua.

Heinäveden ja Joroisen maakuntavaihdoksella on vaikutusta liiton talouteen. Tämän vuoksi maakuntahallitus esittää, että maakuntaliiton hallintosääntöä päivitetään maakuntaliiton organisaation toiminta- ja johtamismallin osalta, jotta toiminta tehostuu ja kustannussäästöjä toteutuu.

Hallintosääntö tulee hyväksyttäväksi syysvaltuustoon. Perussopimuksen muutoksesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Sekä perussopimuksen että hallintosäännön muutokset astuvat voimaan tammikuussa 2021, kun Heinävesi ja Joroinen vaihtavat maakuntaa.


Rahoitusta matkailuelinkeinon elpymiseen

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903 ja ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, p. 040 542 6140

Maan hallitus tukee matkailun kehittämistä alueilla yhteensä neljällä miljoonalla eurolla.

Koronapandemia on vaikuttanut negatiivisesti matkailuelinkeinoon. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, jotka

  • tukevat alueiden mahdollisuuksia kehittää matkailua
  • vahvistavat alueen matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia
  • tehostavat yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin

Hankkeet ovat ensisijaisesti kehittämishankkeita, mutta niihin voi tarvittaessa sisältyä pieniä investointeja hankekohtaisen maksimituen rajoissa.

Hankkeiden päätoteuttajien tulee olla matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen matkailua laaja-alaisesti kehittäviä toimijoita. Hankkeessa voi olla mukana myös osatoteuttajina tai kumppaneina perustellusti muita hankkeen kannalta relevantteja toimijoita.

Matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille kohdennettu rahoitushaku on avoinna 3.7.2020–31.8.2020.

Maakuntahallitus päätti, että Etelä-Savon maakuntaliitto toimii rahoittavana viranomaisena hankehaussa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle sijoittuvat toimijat voivat hakea rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitolta. Etelä- ja Länsi-Suomen osalta rahoitusviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto.


Etelä-Savon maakuntahallitus rahoitti useita hankkeita

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen p. 040 542 6140

Kevään hankehaku oli onnistunut ja monet hakemuksista ovat edenneet rahoituspäätösvaiheeseen

Etelä-Savon digitaalinen innovaatiokeskittymä on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hanke. Digitaalisten innovaatiokeskittymien (Digital Innovation Hub, DIH) tavoitteena on kiihdyttää teollisuuden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen sektorin digitaalista murrosta. DIH:it ovat monen toimijan verkostoja, jotka tarjoavat yhden luukun periaatteella monipuolisia digitalisaatiota tukevia palveluja alueen yrityksille. Tämän hankkeen tavoitteena on valmistella Digitaalisen innovaatiokeskittymän perustamista Etelä-Savoon.

Puusta hyvinvointi-innovaatioita -hankkeen tavoitteena on puutalouden arvoketjun sekä uusien puualan arvonluontimallien kehittäminen puun hyvinvointiominaisuuksien avulla. Puun hyvinvointiominaisuudet tarjoavat uuden, markkinoilla vähän hyödynnetyn kehittämismahdollisuuden puualan yrityksille ja potentiaalisille puuta hyödyntäville yrityksille. Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy.

Juvan keskustan kehittämishanke on hanke, jonka tavoitteena on mm. saada kivijalkakaupat palveluineen säilymään keskustassa sekä luoda eläväisempi ja viihtyvämpi kirkonkylä. Tulokseksi tavoitellaan keskustan palvelujen säilyminen ja parantuminen sekä yrittäjien parempi elinvoimaisuus. Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä Juvan kunnan, Juvantie ry:n ja keskustan/alueen yrittäjien kanssa.

Rahoitusta myönnettiin Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:n hankkeisiin

Rahoitusta sai Mikkelin yrittäjyyden ekosysteemin kehittäminen lump sum -hanke. Tämä hanke tukee Mikkelin seudun yrittäjyyden ekosysteemin syntymistä, jonka tarkoitus on täydentää sinisen ja vihreän kiertotalouden kehittämisalustoja ja lisätä elinkeinotoimintaa Mikkelin seudulla. Hankkeen tavoitteena on kertoa, mikä olemassa olevassa yrittäjyyden ekosysteemissä kaipaa parantamista ja mitä toimenpiteitä on tehtävä järjestelmän kehittämiseksi.

LähiLämpö - Lämmityssektorin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Etelä-Savossa-hankkeessa tehdään kyselytutkimus öljylämmittäjille, jossa kysytään heidän näkemystään fossiilisten polttoaineiden ympäristönäkökohdista. Hankkeen tuloksilla autetaan koko Etelä-Savon maakuntaa pääsemään irti fossiilisista polttoaineista ja lämmittämään asuntoja ja rakennuksia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Kolmas Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:in hanke, on nimeltään SairilaSIM - EcoSairila kiertotalouskeskusalustan simulointi. Hankkeessa kehitetään dynaaminen simulointimalli, jolla voidaan tarkastella eri EcoSairilan toimijoiden materiaalivirtojen määriä ja niiden ajallista vaihtelua. Simulointimalli havainnollistaa materiaalivirtojen kulkuja visuaalisesti ja tarjoaa visuaalisen kuvauksen alueen toiminnasta.

Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026-hanke on kulttuuripääkaupunkivalmistelun jatkohanke ajalla 1.8.2020 – 31.12.2021. Hanketta hallinnoi Savonlinnan kaupunki.

Saimaan alueen matkailua tukee myös Helsingin yliopiston hanke Saimaa Food & Tourism –kehittämisalustan selvityshanke. Selvityshankkeen kohteena olevan Saimaa Food & Tourism kehittämisalustan kärkenä on ruokamatkailu. Kehittämisalustan ideana on yhdistää laaja-alaisesti Etelä-Savon ruoan ja matkailun parissa toimiva tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta ja koota ympärille verkosto Euroopan parhaista alan osaajista.

Vihreän kullan kulttuuritien kehittämishanke on kulttuuri- ja luonnonperinnön opastuksen pilottiprojekti, jossa uusia digitaalisia tekniikoita hyväksikäyttäen luodaan alusta ja sille metsäkulttuurisia sisältöjä. Äänitarina/teksti kertoo reitillä metsään liittyvän sisällön. Tarkoituksena on synnyttää opastettu reittikokemus, joka on leikkaus suomalaiseen metsähistoriaan ja -kulttuuriin, sen syntyyn, vaiheisiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy.

Yrittäjän tukiverkko

Hallitus myönsi myös maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahaa Etelä-Savon Yrittäjät ry:n hankkeeseen 30491 euroa. Yrittäjän tukiverkko -hankkeen tavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja selviytymistä koronakriisin akuuttivaiheessa sekä kriisistä eteenpäin pääsemiseksi, sekä yrittäjien keskinäisen yhteistyön edistäminen ja tukeminen sekä vertaistuki.


Maakuntaliitto valmistelee hankkeita

Maakuntahallitus valtuutti viraston valmistelemaan, hakemaan valtionavustusta ja kohdentamaan omarahoitusta neljälle hankkeelle.

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Heli Gynther, p. 040 773 7285

Maakuntahallitus valtuutti viraston hakemaan opetus- ja kulttuurinministeriöltä erityisavustusta kuntien kulttuuritoiminnan alueelliseen kehittämistehtävään. Kulttuuritoiminta on kunnan peruspalvelu, jonka järjestämiseen kaikilla kunnilla on lakisääteinen velvollisuus.

Etelä-Savon kuntien käytettävissä olevat henkilö- ja taloudelliset resurssit kuntien kulttuuritoimintaan, kulttuuripalveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ovat hyvin rajalliset. Useissa kunnissa kulttuuritehtävä on pienenä osana siitä vastaavan henkilön laajempaa tehtäväkuvaa.

Haettavan kehittämishankkeen ”Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen” ideana on yhdistää voimia, vahvistaa yhteistyötä ja hakea uudenlaisia toiminta- ja tuotantotapoja kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseksi maakunnassa. Hankkeelta odotetaan kaivattua lisäresurssia kulttuuritoiminnan kehittämiseen, kuntien yhteistoiminnan tiivistämistä ja maakunnan kulttuuritoimijoiden keskinäisen yhteistyön ja verkoston vahvistumista. 

Vuosille 2021-2022 haettavan maakunnallisen kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on 222 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan tähän avustusta 200 000 euroa ja maakuntaliitto ja alueen kunnat kattavat 22 000 euron suuruisen omarahoituksen.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian koordinointihanke

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, p. 050 522 8587

Maakuntahallitus valtuutti viraston valmistelemaan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen maakunnallisen toimeenpanohanketta, jonka tavoitteena on alustavan hankesuunnitelman mukaisesti edistää vuonna 2021 päivittyvän Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa ja siihen linkittyvän klusteritoiminnan koordinointia. Hanketoiminta mahdollistaa maakunnan ja maakuntien välisen vuoropuhelun ja vaikuttamisen EU-komission suuntaan mm. tulevan ohjelmakauden toimeenpanossa.

Hankkeella on tarkoitus mahdollistaa Etelä-Savon maakunnan älykkään erikoistumisen strategian kärkialojen sisäistä yhteistyötä koordinoidusti maakuntaliiton toimesta. Maakunnallisen hankkeen suunniteltu kesto on 1.4.2021- 31.8.2023. Maakunnallisen toimeenpano- ja koordinointihankkeen alustavan hankesuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset olisivat yhteensä maksimissaan 250 400 euroa ja omarahoituksen osuus olisi yhteensä 50 080 euroa.

Digituen alueellisen koordinaatiotehtävän jatkohanke

Lisätietoja: projektipäällikkö Jussi Linnala, p. 040 037 3329

Maakuntahallitus valtuutti viraston valmistelemaan valtionavustushakemusta digituen alueelliseen koordinaatiotehtävän jatkohankkeeseen.

Etelä-Savon maakuntaliitto on hoitanut digituen alueellista koordinaatiotehtävää tämän vuoden alusta lähtien. Digituen alueellinen koordinointihanke on kartoittanut sekä Etelä-Savon digituen toimijat että maakunnan asukkaiden digituen tarpeen. Etelä-Savoon on perustettu kaikille asukkaille avoin digituen kanava digituki@esavo.fi, johon osoitetut kysymykset välitetään digituen tarjoajien vastattavaksi.

Digituen alueellisen koordinaation tavoitteena on taata digituen saatavuus Suomessa, jotta kukaan ei vastoin omaa tahtoaan jäisi digitaalisten palvelujen hyötyjen ulkopuolelle. Kehittyvässä yhteiskunnassa on tärkeää, että suomalaisten digitaitoja parannetaan.

Digituen toimintamalli muodostuu digituen tarjoajien, alueellisen koordinoijan ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyöstä.

Maakuntien liitoista 14 on tähän mennessä ollut mukana digitukiverkostossa ja kehittämässä alueellista digituen tarjontaa.

Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeelle jatkoa

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, p. 044 770 0591

Maakuntahallitus myönsi valtuuden hakea Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeelle lisärahoitusta maakunnan kehittämisrahastosta. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa enintään vuoden 2021 loppuun.

Etelä-Savoon vuonna 2019 perustetun maakunnallisen Järjestöneuvottelukunnan (YhES) käynnistymisvaihetta on tuettu Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeen resurssoinnilla. Neuvottelukunnan toiminta on käynnistynyt hyvin ja YhES on päässyt mukaan maakunnalliseen kehittämistoimintaan. Resurssointia tarvitaan edelleen vahvistamaan toiminnan itseohjautuvuutta, tekemään toimintaa tunnetuksi ja tukemaan viestintää.


Maakunta valmistelee talouden elpymistoimia koronatilanteeseen

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903 ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, p. 050 522 8587

Maakuntahallitus keskusteli maakunnan elpymistoimista koronan aluetaloudelle aiheuttamiin tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on ohjeistanut maakuntia valmistelemaan maakuntaliittojen johdolla alueellisen selviytymissuunnitelman, joka sisältää nopean palautumisen toimenpiteet sekä valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi.

Suunnitelmat tulee toimittaa TEM:lle syyskuun loppuun mennessä. Suunnitelmien tulee tähdätä elinkeinorakenteen uudistumiseen, joka nojaa osaamiseen, innovaatioihin ja kansainvälisyyteen, ja niiden tulee vauhdittaa digitalisaatiota ja edistää hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista.

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi toimintaympäristön kehittämiseen, yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja liiketoimintaekosysteemien luomiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä työvoimaan ja osaamiseen. Toimintaympäristöhankkeista keskustelua herätti erityisesti tietoliikenneverkon kehittämistarve, josta on valmistunut myös erillinen selvitys

Maakuntaliitto käynnisti jo keväällä elvytyssuunnitelman valmistelun yhdessä ELY-keskuksen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Elvytyssuunnitelma tehdään osana maakuntaohjelman toimeenpanoprosessia. Maakuntahallitus ja maakunnan yhteistyöryhmä käsittelevät suunnitelman syyskuun kokouksessaan.

Suunnitelma on edellytyksenä kansallisen ja Euroopan unionin elvytyspaketin varojen käytölle. Rahoituskokonaisuus sisältää sekä EU:n rahoitusratkaisussa linjattuja varoja että kansallisia varoja. Paketin koko ja koostumus ja sen alueellinen ja sisällöllinen kohdistaminen ovat monelta osin auki.


Maakuntaliitto antoi lausunnon Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman 2021-2025 luonnoksesta

Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, p. 040 757 6698

Suomen metsäkeskus on pyytänyt maakuntaliitolta lausuntoa Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman 2021-2025 luonnoksesta.

Maakuntahallitus totesi lausunnossaan, että alueellisen metsäohjelman tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat Etelä-Savon alueellisiin lähtökohtiin ja tarpeisiin. Ne ovat linjassa Etelä-Savon Metsä, Ruoka, Vesi -maakuntastrategian tavoitteiden kanssa. Molempien lähtökohtana on edistää maakunnan metsien monipuolista ja kestävää käyttöä alueen herkät luontoarvot huomioiden. Yhteisenä tavoitteena on runsaita luonnonvaroja ja luontoarvoja vastuullisesti hyödyntäen luoda lisää työtä ja hyvinvointia.

Lausunnossa painotettiin metsien ja metsiin pohjautuvien elinkeinojen merkitystä Etelä-Savon aluetalouden ja elinvoiman veturina. Metsiin sisältyy vielä kokonaan uutta tai nykyisellään vajaasti hyödynnettyä elinkeinopotentiaalia. Luontomatkailu ja luonnontuoteala, uudet puupohjaiset tuotteet sekä puurakentaminen ovat aloja, joista löytyy mahdollisuuksina yrittäjyydelle ja työnteolle.

Metsien aktiivisen hoidon ja hyödyntämisen sekä teollisuuden puuhuollon haittana on metsänomistajien ikääntyminen ja metsien omistusrakenteen pirstoutuminen. Etelä-Savon metsäohjelmassa nämä ongelmat on tunnistettu ja niiden osalta esitetään toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi. Maakuntahallitus katsoi, että asian merkityksen vuoksi nämä toimenpiteet on syytä priorisoida tärkeimpien toimenpiteiden joukkoon.

Etelä-Savon metsien kantorahatulot eivät todennäköisesti enää merkittävästi kasva nykyisestä. Sen vuoksi metsien hoidossa tulee huolehtia asuinympäristön viihtyisyyteen ja matkailuvetovoimaan vaikuttavien luontoarvojen, rantamaiseman ja vesistöjen laadun turvaamisesta. Tämä on oleellinen tekijä Etelä-Savon vetovoiman säilyttämisessä ja luontoarvoihin nojautuvan elinkeinotoiminnan kasvattamisessa. Näiden vahvuuksien vaalimisesta saadaan uutta työtä ja toimeentuloa maakuntaan.

Metsien jatkojalostuksen merkitys on hyvin otettu metsäohjelmassa huomioon, ja asiaa tulee edelleen korostaa. Jalostamalla puuta pitemmälle maakunnan runsaille raaka-ainevarannoille saadaan omalle alueelle jäävää lisäarvoa.


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584