Suoraan sisältöön

Julkaistu 06.06.2024

Maakuntavaltuusto käsitteli liiton taloutta, edunvalvontaa ja tulevaisuuden haasteita

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 6.6.2024 Savonlinnassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksella.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi katsauksessaan väestötilastojen ennakkotiedoista. Etelä-Savo on väestöltään Suomen ikääntynein, mikä aiheuttaa haastetta myös yritysten toiminnan jatkuvuuteen ja rekrytointeihin. Maakunnassa on yhä enemmän kausiasukkaita, tutkitusti jopa 100 000 korkeimmillaan vakituisten asukkaiden lisäksi. 46 000 vapaa-ajan asuntoa on ahkerassa käytössä ja etätyön mahdollistaminen on kunnille yhä tärkeämpää, jotta kausiasukkaiden viipymää voidaan pidentää. Toimivat tietoliikenneyhteydet olisivat maakunnalle kriittisen tärkeitä jotta monipaikkaisuus vahvistuu. Tie- ja raideliikenteen kehittämistä pidetään jatkuvasti yllä maakuntaliiton edunvalvonnassa.

Maan hallituksen käynnistämään itäisen Suomen ohjelmatyöhön kohdistuu paljon odotuksia myös Etelä-Savossa.

Kehittämisjohtaja Merja Olenius kertasi meneillään olevan EU-ohjelmakauden tilannetta ja rahoituksen myöntöperusteita. Vuosi 2023 oli maakuntaliitolle EU-rahoituksen huippuvuosi johtuen muun muassa uudesta JTF-rahoitusvälineestä. Yhteensä liitossa myönnettiin rahoitusta 13,5 miljoonan euron edestä hankkeille.

Maakuntaliiton tilinpäätös hyväksyttiin  

Lisätietoja: hallintojohtaja Anne Matilainen, puh. 040 509 4006

Maakuntavaltuusto käsitteli maakuntaliiton vuoden 2023 tilinpäätöstä ja päätti, että vuoden 2023 tilinpäätöksen alijäämä 97 147,94 euroa, siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämään.
Liiton tulos vuodelta 2023 on lähes 80 000 euroa budjetoitua parempi.

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuoden 2023 maakuntaliiton hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 maakuntaliiton hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallitukselle ja maakuntajohtajalle.

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Maakuntajohtajan ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä ja rekrytoinnin aloitus

Lisätietoja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen, p. 044 337 0230

Maakuntavaltuusto merkitsi maakuntajohtaja Pentti Mäkisen eläkkeelle siirtymisen tiedoksi. Valtuusto päätti mahdollistaa tarvittaessa suostumusmenettelyn ja valtuutti maakuntahallituksen tarvittaessa jatkamaan maakuntajohtajan virantäyttöön liittyvää hakuaikaa.

Valtuustoryhmät: Etelä-Savon vahvuudet ja mahdollisuudet hyödynnettävä

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.) toi puheessaan esiin, että Etelä-Savon elinvoimaa haastavat monet asiat. Tällä hetkellä maakuntaliiton tulevaisuutta määrittää myös hyvinvointialueen tilanne. Itsenäinen hyvinvointialue mahdollistaa itsenäisen maakunnan. Etelä-Savolla on kuitenkin mahdollisuus menestyä omilla vahvuuksillaan tulevaisuudessa.

Kirsti Laamanen (kesk.) toi esiin maakunnan palveluiden varmistamisen vetovoiman vahvistamiseksi. Niin EU-rahoituksen kuin infran kehittämisen tulee jakautua tasaisesti koko maakuntaan. Savonlinnan sairaalan puolustamisen tulisi olla koko maakunnan tehtävä. Uuteen EU-parlamenttiin ja komissioon on pyrittävä vaikuttamaan Etelä-Savon kannalta.

SDP:n ryhmästä Mikko Hokkanen nosti esiin positiivisena asiana Etelä-Savolle muuttovoiton ja kausiasukkaat. Monipaikkaisuus vahvistuu trendinä jatkossa. Itä-Suomen saama EU-rahoitus ja koheesiopolitiikan periaatteet on varmistettava tulevalla EU-kaudella. Hankkeiden vaikuttavuutta on kehitettävä.

Kokoomuksen ryhmästä Pirkko Valtola kertasi vuoden 2023 haasteita maakunnalle. Hyvinvointialueen yhtenäisyys on kriittistä maakuntaliitonkin jatkolle. Yhteistyöllä saadaan hyödynnettyä matkailunkin potentiaali paremmin. Edunvalvontaa on jatkettava laajassa yhteistyössä.

Perussuomalaisten ryhmän puheenjohtaja Kirsi Visunen painotti tiukan taloustilanteen tuomia haasteita. Yhteistyö ja keskustelu ovat avainasemassa haasteiden ratkaisemisessa. Myös tekoälyn ja talousosaamisen koulutusta tulee mahdollistaa kaikille kansalaisille. Maakunnan houkuttelevuutta on mahdollista lisätä eri viestintäkanavissa.

Liike Nytin Seija Puputti kohdisti edunvalvontatavoitteita EU-päätöksentekoon. Tärkeimmät tavoitteet maakunnalle liittyvät liikenteeseen ja logistiikkaan. Kulttuurin, koulutuksen ja osaamisen merkitys tulisi nostaa maakunnan edunvalvonnan kärkeen. Kehittämisessä koko maakunta eri keskuksineen tulee huomioida.

Vihreiden Mika Majamäki mainitsi maakuntaliiton panoksen uusiutuvan energian kuten tuulivoiman kehittämisessä. Raideliikenteen edistämisessä on meneillään useita hankkeita. Metsien hyödyntämisessä on huomioitava myös luontoarvot ja kestävyys.

Liisa Ahonen (kd.) kertasi Ukrainan sodan aiheuttamia vaikutuksia Etelä-Savolle. Kristillisdemokraatit painottavat myös EU-hankkeiden vaikuttavuuden ja hyödyllisyyden merkitystä. Maahanmuuttajien kotoutumista maakuntaan on edistettävä.

Vasemmistoliiton Sanna Nieminiitty nosti esiin haasteena nuorten osallistumisen ja nuorten mukaan saamisen maakunnan päätöksentekoon. Kaikille tulisi mahdollistaa turvallinen elinympäristö ja mahdollisuus myös työllistymiseen maakunnassa. Etelä-Savossa menetetyt elinvuodet ovat maan kärkeä ja tähän on pystyttävä vaikuttamaan.

Valtuutettujen jättämät aloitteet


Liike Nytin Satu Taavitsainen, Seija Puputti ja Pasi Pekkonen jättivät aloitteen Valtatie 5:n kehittämisestä.
Väylävirasto suunnittelee alentavansa nopeusrajoituksia Viitostiellä 80 kilometriin tunnissa liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, jos tiessä on vaurioita tai sen päällysteleveys on alle seitsemän metriä. Liike Nyt painottaa aloitteessaan, että maakuntaliiton tulee tehdä aktiivista vaikuttamista, jotta nopeuksia ei tarvitsisi alentaa vaan Valtatie 5 saa tarvitsemansa korjauksen.

Markku Häkkänen (kok.) jätti aloitteen Saimaan ja lähivesistöjen yhteysväylien selvittämisestä. Maakuntaliiton tulisi käynnistää selvityshanke Saimaan ja Mäntyharjun reitin vesistöjen välisen vesiliikenneväylän aikaan saamiseksi.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jarno Strengell (sd.) kiitti maakuntavaltuustoa antoisasta kokouksesta. Maakuntavaltuuston kokous pidettiin Ranskan Normandian maihinnousun 6.6.1944 muistopäivänä, joka on merkittävä päivä eurooppalaiselle turvallisuudelle ja demokratialle.
– EU-vaalien yhteydessä on hyvä muistuttaa, että pohjoinen Suomi, jolla on 1300 kilometriä Venäjä-rajaa, on turvallisuuden ja kauppapolitiikan johdosta erityisaluetta, joka tulee ottaa EU-päätöksenteossa sekä hanke- ja tukirahoissa nykyistä paremmin huomioon.

Varsinkin Itä-Suomen muuta maata heikompaa koulutusastetta, työllisyyttä ja väestökehitystä tulee parantaa. Se vahvistaa Euroopan turvallisuutta. Toivon kaikille hyvää ja aurinkoista kesää.


Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto: Jarno Strengell puh. 044 711 5123, Hannu Auvinen puh. 050 588 2920 ja Eero Aho puh. 044 309 5128 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584