Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.12.2022

Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saatiin palautetta

Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 1.9.-31.10.2022.

Lausuntoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 28 ja osallisten mielipiteitä yksi. Lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat hyväksyttävänä maakuntahallituksessa 21.12.2022.

Saadun palautteen perusteella yleisesti koettiin, että suunnitelma on hyvin laadittu ja antaa kaavoitusprosessista selkeän kuvan. Myös suunniteltua vuorovaikutusta pidettiin riittävänä.

Lausunnoissa keskityttiin lähinnä laadittaviin selvityksiin sekä siihen, miten niitä pitäisi huomioida kaavan laadinnassa ja mitkä vaikutukset pitäisi selvittää. Lausunnoissa nousi esiin uusiutuvan energiatuotannon edellytykset sekä huoltovarmuus. Tuuli- ja aurinkoenergian potentiaalin selvittäminen nähtiin tärkeänä sekä sähköverkon kehittäminen. Lisäksi lausunnoissa nostettiin myös esiin virkistykseen ja ekologisiin yhteyksiin liittyvät viheryhteystarpeet, puolustusvoimien toimintaedellytyksien turvaaminen sekä maantie- ja raideliikenteen yhteyksien turvaaminen ja kehittäminen.

Lausunnot eivät aiheuttaneet suurempia muutoksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Pieniä tarkennuksia tehtiin, mm. listaa osallisista täydennettiin, viheryhteystarve-merkintää avattiin sekä huoltovarmuus ulotetaan koskemaan myös maa- ja metsätaloutta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute vaikuttaa 3. vaihemaakuntakaavatyöhön. Marraskuussa myös järjestettiin maakuntakaavan laadintaan liittyvä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu. Lisäksi ympäristövaikutusten arviointiryhmä ja maakuntahallituksen nimeämä seurantaryhmä kokoontuivat marraskuussa. Nämä työryhmät osaltaan evästivät kaavanlaadintaa.  

Jenni Oksanen
Aluesuunnittelupäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto

Kommentit (0)

Jätä kommentti