Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.09.2022

Kaivokset osaksi kestävää kehitystä

Kaivostoiminnalla ja ilmastonmuutoksella on selkeä yhteys. Päästöjen vähentämiseksi siirrytään sähköautoihin ja lisätään tuulivoiman ja aurinkopaneelien käyttöä. Tähän tarvitaan akkuja ja akkuihin lisää kriittisiä mineraaleja.

Kansainvälinen energiajärjestö arvioi akkuihin tarvittavien metallien nykyisen tuotannon olevan aivan liian pientä, jotta se riittäisi ilmaston lämpenemisen hidastamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön akkustrategian tavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistämisen kärkimaaksi.

Malminetsintä on viime aikoina merkittävästi aktivoitunut myös Etelä-Savossa. Vastuullisesti toteutettuna kaivannaisalan koko arvoketju tarjoaa suuria mahdollisuuksia Suomen alueiden elinvoimaisuuden kehittämiselle. Samalla on kannetaan huolta siitä, että kaivostoiminnan haitat kohdistuvat eri alueille kuin kaivannaisalan tuomat hyödyt.

Etelä-Savon puhdas luonto ja erinomaisessa kunnossa olevat vesistöt ovat maakuntamme ylpeyden aiheita. Jo pelkkä ympäristöriskien mahdollisuus koetaan vakavana uhkana maakunnan luontoarvoille ja puhtautta korostavalle maineelle.

Vastuullisuus on osa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kaivannaisalan toimintasuunnitelmaa 2021-2024: vastuullinen kaivannaistoiminta ottaa huomioon ja kantaa vastuunsa ympäristöllisistä, sosiaalisista sekä taloudellisista vaikutuksista sekä toiminnan turvallisuudesta.

Vastuullinen kaivostoiminta huomioi muut elinkeinot, ihmiset ja ympäristön. Jo malminetsintävaiheessa tulee ennakoida, onko etsintäalue ylipäätään soveltuva kaivostoimintaan esimerkiksi luonnonsuojelualueena tai muuna erityislailla suojeltuna alueena.

Kaivosalan sidosryhmiä ovat paikalliset asukkaat ja loma-asukkaat, paikallis- ja alueviranomaiset, luonnonsuojelujärjestöt ja muut kansalaisjärjestöt. Avoin vuorovaikutus luo pohjan kaivosyritysten ja sidosryhmien keskinäiselle luottamukselle.

Vastuullisessa kaivostoiminnassa vaikutukset arvioidaan, ennakoidaan ja minimoidaan. Vastuullinen kaivosyritys vastaa aiheuttamistaan haitoista.

Suomen nostaminen johtavaksi luonnonvarojen ja materiaalien kestävän hyödyntämisen ja osaamisen kärkimaaksi tulee perustua ekologisesti kestävään alueiden käyttöön ja kansalaisten oikeuksien kunnioitukseen.

Paikallinen väestö tulee ottaa mukaan päätöksentekoon. Vain aidolla yhteistyöllä voidaan saada aikaan onnistuneita kaivoshankkeita.

Lainsäädännön vaatimukset muodostavat minimitason yritysten vastuulliselle toiminnalle, jonka päälle yritysten vapaaehtoisuuteen perustuva vastuullisuus rakentuu. Kaivoslakia uudistettaessa on asetettava riittävän kunnianhimoiset tavoitteet kaivosyritysten vastuille, jotta vastuullisuus toteutuu myös käytännössä.

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto