Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.11.2022

Maakuntakaavan laadinta on yhteinen maraton, ei pikamatka

Etelä-Savon maakuntakaavan laadinta käynnistyi maakuntahallituksen päätöksellä syksyllä 2021. Monivaiheinen työ etenee yhdessä eri toimijoiden kanssa, jotta maakunnan erilaiset kehittämisen tarpeet tulevat huomioiduksi.

Syksyn 2021 sekä talven 2022 aikana maakuntaliitto kävi kaikkien Etelä-Savon kuntien kanssa keskustelut voimassa olevan maakuntakaavan päivittämistarpeista kuntakaavoituksen näkökulmasta. Lisäksi sidosryhmien kanssa käytiin keskustelua kaavan tavoitteista ja maankäytön kehittämistarpeista. Näitä eri sidosryhmiä ovat muun muassa ympäristöministeriö, puolustusvoimat, energiayhtiöt, Fingrid ja Metsähallitus. Myös maakuntahallitus antoi valmisteluun omat evästyksensä.

Maakuntaliitto on seurannut maakuntakaavan toteutumista ja sen ajantasaisuutta ja liiton omassa seurannassa on yleispiirteinen maakuntakaavaratkaisu todettu toimivaksi ratkaisuksi. Seurannan perusteella kokonaismaakuntakaava on edelleen pääosin ajan tasalla, mutta seurannassa on todettu täydennys- ja päivitystarpeita useissa maankäyttömuodoissa. Tavoitteena on täydentää ja päivittää voimassa olevaa maakuntakaavaa koko maakunnan alueelta vastaten tulevaisuuden maankäyttötarpeisiin.

Nyt laadittava kaava muuttaa ja täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja ja muilta osin voimassa olevat maakuntakaavat jäävät voimaan sellaisenaan. Kaavan sisällöllinen laajuus muotoutuu kaavaprosessin kuluessa vuorovaikutteisen suunnittelun kautta.

Tuulivoimaselvitys valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä 

Keväällä 2021 maakuntaliitto sai avustusta ympäristöministeriöstä tuulivoimarakentamiseen noin 50 000 euroa. Avustuksella päivitetään 1. vaihekaavan tuulivoimaselvitykset ja pyritään parantamaan tuulivoiman hyväksyttävyyttä osallisuusmenetelmiä kehittämällä. Selvitys toimii myös uuden 3. vaihemaakuntakaavan tausta-aineistona, tavoitteena oli löytää kolmesta viiteen uutta tuulivoima-aluetta.

Potentiaalisten tuulivoima-alueiden kartoitus tehtiin maakuntaliiton omana työnä, mutta linnusto-, maisema- sekä aluetaloudelliset vaikutukset kilpailutettiin ja selvitystyön laatii Ramboll. Tuulivoimaselvitys kokonaisuudessaan on valmistumassa vuoden loppuun mennessä.

Luonnon monimuotoisuuden ja toimintakyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön osalta tunnistettiin tarve laatia maakunnan siniviherrakenne- ja ekosysteemipalvelutarkastelu, jolla pyrittiin myös ennakoimaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Selvityksen laadinta on aloitettu alkuvuodesta 2022 ja selvitys tulee toimimaan Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan tausta-aineistona.

Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan pyydettiin ja saatiin palautetta  

Kaavatyö käynnistyi maakuntahallituksen päätöksellä ja aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa määriteltiin tulevan maakuntakaavan tavoitteet, aikataulu ja osalliset. Maakuntahallituksen elokuussa 2022 tekemällä päätöksellä suunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville, ja siitä pyydettiin palautetta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli kahden kuukauden ajan yleisesti nähtävillä ja myös maakuntaliiton kotisivuilla.

Määräaikaan mennessä saatiin 26 lausuntoa ja yksi mielipide.

Lausunnoista nousi selvästi esille energiakysymykset liittyen tuulivoimaan ja aurinkovoimaan, energian omavaraisuuteen sekä huoltovarmuuteen. Maakuntahallituksen on tarkoitus joulukuussa käsitellä saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annettavat vastineet.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen tarkoitus on jatkaa kaavaan liittyvien selvitysten laadintaa, jotka myös luovat kaavaluonnokselle pohjaa. Tulevia laadittavia selvityksiä ovat mm. energiaselvitys, kestävä monipaikkaisuusselvitys, aiemmin inventoitujen modernin rakennusperinnön julkisten rakennuskohteiden arvotukset ja huomiointi maakuntakaavassa ja matkailuselvitys. Tarpeen mukaan laaditaan myös muita selvityksiä.

Osalliset pääsevät esittämään kaavasta seuraavan kerran mielipiteensä, kun kaavaluonnos asetetaan nähtäville. Alustava aikataulu tälle on vuoden 2024 alkupuolella. Nähtävillä olosta tiedotetaan.

Vuoropuhelua maankäyttötarpeista ja kaavaratkaisuista käydään läpi kaavaprosessin mm. eri työryhmissä, jotka koostuvat kyseisen teemaan asiantuntijoista, kuntien ja viranomaisten kanssa. Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen 1. viranomaisneuvottelu ja ympäristövaikutusten arviointityöryhmä (YVA-ryhmä) sekä maakuntakaavan seurantaryhmä kokoontuvat ensimmäisen kerran marraskuussa 2022.

Kirjoittajat:

Päivi Rahikainen
Aluesuunnitteluasiantuntija

Jenni Oksanen
Aluesuunnittelupäällikkö