Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.11.2023

Mestariteoksia tehdään yhteistyössä

Joukkuepelillä tehdään mestariteoksia -tilaisuudessa keskusteltiin yhteistyön tärkeydestä klusterityössä ja elokuvan tekemisessä. Yhteistyö on kantava voima, jolla voidaan päästä parhaaseen lopputulokseen.

Verkostoitumistilaisuudessa kuultiin kiinnostavia ja innostavia puheenvuoroja, joissa teemoina olivat yhteistyö, tiimityön tärkeys ja jokaisen tiimin jäsenen työpanoksen merkitys. Tilaisuus keskittyi Etelä-Savon maakunnan klusterityöhön. Klustereiden ajatuksena on, että alueen toimijat tekevät yhteistyötä yritysten hyväksi, jotta alueelle saadaan uusia palveluja, tuotteita sekä innovaatioita yritysten kasvua tukien. Jokaisen klusterin jäsenen panos on tärkeä.

Ohjaaja Klaus Härö.

Kuva: Elokuvaohjaaja Klaus Härö. Kuvaaja: Kaisa Voutila

Mestariteoksen luomisessa jokaisen tekijän työpanos on tärkeä

Tilaisuuden pääpuhujana oli elokuvaohjaaja Klaus Härö. Elokuvan tekemiseen osallistuu useita ammattilaisia, joilla on oma roolinsa elokuvan valmistumisessa. Ohjaajana Härö on oppinut luottamaan siihen, että tiimin jäsenet tekevät oman osuuteensa hyvin, ja elokuvan tekemisessä joudutaan joskus haastaviin tilanteisiin, mutta yhdessä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Härön elokuvia ovat mm. Äideistä parhain, Postia pappi Jaakobille, Tuntematon mestari ja Miekkailija. Ei koskaan yksin on Klaus Härön ohjaama historiallinen draamaelokuva, jonka kuvaukset on juuri saatu päätökseen.

Etelä-Savon klusterit ja yritysyhteistyö

Etelä-Savossa on kaksi European Cluster Collaboration Platform (ECCP) -alustalle rekisteröityä klusteria: Blue Economy Mikkeli (BEM) -vesiklusteri ja Etelä-Savon ruokaklusteri. Memory Campus -kehittämisalusta on tarkoitus rekisteröidä ECCP-alustalle pian.

BEM-vesiklusterin klusterijohtaja Panu Jouhkimo kertoi, että BEM kokoaa yhteen yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja rahoittajia kasvattamaan vesisektorin liiketoimintaa. BEM-klusteri hyödyntää EcoSairilaan rakennettua viimeisintä teknologiaa käyttävää MBR-puhdistamoa, biokaasukaasulaitosta sekä tiloja testaukselle ja pilotoinnille aidossa vesilaitosympäristössä. Klusteri on yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on vahvistaa jäsenten yhteistyötä ja tarjota yritysten kasvua tukevia palveluita, kuten rahoituspalveluja. BEM on saanut Cluster Excellence Bronze Label -laatumerkin elokuussa 2022.

Elias Hakalehto ja Ville Venäläinen.

Kuva: Toimitusjohtaja Elias Hakalehto, Finnoflag Oy ja tilaisuuden juontaja Ville Venäläinen, Mindhive Oy. Kuvaaja: Niko Arola

Finnoflag Oy on yksi BEM-vesiklusterin jäsenistä. Toimitusjohtaja Elias Hakalehto Finnoflag Oy:stä kertoi puheenvuorossaan, että CircInWater -klusterihanke tähtää kestävään teollisuusprosessiin, huoltovarmuuteen ja taloudelliseen kokonaishyötyyn. Hakalehto kertoi, että saivat tiedon CircInWater -hausta BEM-tiedotuksen kautta. BEM-klusteri ja sen verkostot voivat jatkossa auttaa esimerkiksi biojalostusteknologian viennissä. Dosentti, mikrobiologi Elias Hakalehdon ja Finnoflag Oy:n kehittämä PMEU-menetelmä on nopea ja luotettava menetelmä bakteerien ja muiden mikrobien osoittamiseen.

Jyri Koivisto.

Kuva: Myyntijohtaja Jyri Koivisto, Operon Group Oy. Kuvaaja: Panu Jouhkimo

Myyntijohtaja Jyri Koivisto Operon Group Oy:stä kertoi, että Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) eri järjestöt tekevät vuosittain hankintoja melkein 30 miljardilla dollarilla 200 maahan. Operon Group Oy haastaa suomalaiset yritykset nostamaan YK:lle tehtävän myynnin vähintään Tanskan tasolle vuoteen 2030 mennessä. Edellytyksenä tälle on, että saadaan YK:n hankintaorganisaation tuntevia konsultteja ja opiskelijoita, joita voidaan kouluttaa ammattikonsulteiksi sekä poikkisektoraalisia klustereita, jotka pystyvät vastaamaan YK:n kysyntään yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi tarvitaan tunnistettuja vahvuuksia, joilla pärjäämme YK:n kilpailutuksissa ja valtion tukirahoituksia. Toiminta voidaan käynnistää BEM-klusterista käsin yhteisellä suunnittelukokouksella. Operon Group Oy on myös BEM-vesiklusterin jäsen.

Etelä-Savon ruokaklusteri on rekisteröity ECCP-alustalle kesällä 2022. Klusterijohtaja Teija Rautiainen kertoi, että ruokaklusterin missiona on olla Etelä-Savon vastuullisen ruoka-alan kehittäjä, verkottaja ja puolestapuhuja. Klusteri tekee työtä sen eteen, että Etelä-Savon ruoka-ala on elinvoimainen, eteenpäin katsova ja innovatiivinen. Etelä-Savon ruokaklusteri muodostuu ruoka-alan yrityksistä ja yhteisöistä. Se rakentuu luontaisasti jo vuodesta 2000 lähtien toimineen Etelä-Savon elintarvikealan kehittämisyhdistys Ekoneum ry:n toiminnan pohjalle.

Memory Campus on Mikkelin kaupungin omistama ja Xamkin Digitalian koordinoima tiedonhallinnan ja arkisto-, kirjasto- ja museoalan kehittämisalusta, joka on tarkoitus rekisteröidä ECCP-alustalle klusteriksi. Koordinaattori Kati Saltiola kertoi, että klusterin tavoitteena on kehittää arkistoinnin, digitoinnin ja digitalisaation menetelmäosaamista, tutkimusta ja koulutusta uusimpia teknologioita hyödyntäen sekä kehittää alan liiketoimintaa, vahvistaa yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kesken sekä edistää kansainvälistymistä.

Merja Olenius ja Ville Venäläinen.

Kuva: Kehittämisjohtaja Merja Olenius, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Ville Venäläinen, Mindhive Oy. Kuvaaja: Niko Arola

Klustereiden kehittäminen maakunnassa

Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämisjohtaja Merja Olenius tiivisti lyhyesti Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian teemakärjet, joita ovat metsä, vesi, ruoka, matkailu ja hyvinvointi. Maakuntaliiton hallinnoimassa Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hankkeessa edistetään älykkään erikoistumisen strategian lisäksi ECCP-klustereita. Hankkeen jälkeen Tki-tiekartta -yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa viedään klusterityötä eteenpäin. Etelä-Savon maakunta on mukana kuuden Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan kanssa toteuttamassa Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaa. Uusi strategia on valmistunut ja on voimassa 1.1.2024 lähtien. Strategiassa on kolme painopistettä: Puhtaat ratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen ja kestävä palvelutuotanto.

Tilaisuus oli suunnattu Etelä-Savon tki-toimijoille, yrittäjille, yritysten edustajille, päättäjille ja opiskelijoille, ja sen toteuttivat yhteistyössä:

Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo on Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttama EAKR-hanke ja

Pk-yritysten muutoskyvykkyys on Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, LUT-yliopisto, Etelä-Savon kauppakamari sekä Savonlinnan hankekehitys.

Pääkuvassa tilaisuuden järjestäjät ja puhujia: Jyri Koivisto, Panu Jouhkimo, Elias Hakalehto, Klaus Härö, Merja Olenius, Ville Venäläinen, Kaisa Voutila, Niko Arola, Saija Tillgren, Johanna Koponen ja Ari Jääskeläinen.

Kirjoittaja:
Kaisa Voutila
Projektipäällikkö, Building Clusters -hanke