Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.05.2022

Sota tuo epävarmuutta maakuntaan

Tätä kirjoitettaessa on kulunut täsmälleen kolme kuukautta siitä, kun Venäjä käynnisti oikeudettoman hyökkäyksensä Ukrainaan.

Sodan vaikutukset ulottuvat myös Suomeen poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti. Suomen ja Venäjän suhteet ovat sodan seurauksena hyvin huonot ja tämä heijastuu erityisesti itäiseen Suomeen.

Sodalla on välittömiä vaikutuksia muun muassa rajaliikenteeseen, energian saatavuuteen, yritysten toimintaan rajan yli ja EU:n, Venäjän ja Suomen yhteisiin raja-alueohjelmiin.

Joitakin arvioita voi jo tässä vaiheessa esittää, vaikka luotettavien arvioiden tekeminen sodan vaikutuksista pidemmällä aikavälillä on tällä hetkellä vielä hyvin vaikeaa. Sodan loppua ei ole näkyvissä, eikä kenelläkään ole luotettavaa näkymää siitä, millaisin ehdoin yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä jatkuisi sitten kun sota aikanaan loppuu ja yritetään palata uudenlaisen yhteistyöhön.

Näkyvin sodan tuoma muutos liikenteen on ollut Saimaan kanavan sulkeutuminen. Tämä on merkittävästi lisäämässä tavaraliikennettä itäisen Suomen maanteillä ja rautateillä. Tarkemman kuvan saamiseksi sodan tuoman muutoksen vaikutuksista Traficom ja Väylävirasto ovat laatimassa asiassa selvitystä.

Toinen vaikeasti ennakoitava asia on Suomen ja erityisesti Suomen itäisten osien maariski. Rajan läheisyyden pelätään lisäävän itäisen Suomen maakuntien maariskiä yritysten sijaintipaikkana. Suomen Nato-jäsenyyden odotetaan kuitenkin lisäävän Suomen, mukaan lukien rajamaakuntien, turvallisuutta. Suomen toimiva infra ja hyvä kyky torjua Venäjän vaikuttamisyrityksiä vähentävät osaltaan maariskiä.

Energian ja sen raaka-aineiden tuonnin loppuminen lisää huolta Suomen huoltovarmuudesta. Tämä tuo uhkakuvia siitä, kyetäänkö venäläisestä energiasta irtautumaan riittävän nopeasti ja millä hinnalla se voi toteutua. Hakkeen tuonnin loppuminen lisää kotimaisen raaka-aineen tarvetta. Energian hinnan odotetaan nousevan, mikä pelätään nostavan haja-asutusalueiden energian hintaa.

Fossiilisten energialähteiden tuonnin päättyminen nopeuttaa vihreää siirtymää. Sotilaallisen turvallisuuden varmistamisesta johtuvat rajoitukset tuulivoiman rakentamiselle ovat esteenä päästöttömän energian tuottamiselle suurimmassa osassa Etelä-Savoa. Uusia päästöttömiä energialähteitä ei kyetä luomaan nopealla aikavälillä. Sen vuoksi puun energiakäyttö on lähivuosina  keskeinen ekeino varmistaa energian huoltovarmuus.

Venäjältä tulevien matkailijoiden määrä romahti jo koronapandemian seurauksena. Koronan jälkeinen nousu ei ole sodan vuoksi toteutunut. On harmillista, että Pietarin alueen vahvaa potentiaalia jää lähivuosina hyödyntämättä. Etelä-Savossakin yritykset joutuvat etsimään vaihtoehtoisia markkina-alueita.

Rajan sulkeutuminen vaikeuttaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Raja-alueyhteistyö on pyrkinyt tukemaan muiden kuin julkisen sektorin yhteistyötä. Nyt erityisesti koulutus ja tutkimuslaitosten yhteistyö vaarantuu. on vakavasti uhattuna. Asenneilmaston kärjistyminen rajan molemmin puolin heikentää luottamusta paitsi valtion tasolla myös tavallisten kansalaisten yhteistyössä.

Sodan vaikutuksista kokoamme kokonaiskuvaa lukuista eri lähteistä. Maan hallitus näyttää ymmärtävän Itä-Suomen hädän ja miettivän keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Etelä-Savon maakunta yhdessä muiden itäisen ja pohjoisen Suomen maakuntien kanssa pyrkii löytämään tehokkaita keinoja selviytyä sodan tuomasta epävarmuudesta.

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja