Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.01.2022

Strategisten kärkien ympärille rakentuvat klusterit lisäävät yhteistyötä, toiminnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta

Viime vuoden lopulla hyväksytyn Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 osana valmistui myös älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) 2022-2027.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian painopisteinä ovat jo aiemmassa älykkään erikoistumisen strategiassa (2018-2021) olleet metsä, ruoka ja vesi. Näiden rinnalle on nostettu uusina kärkinä matkailu ja hyvinvointi.

Uudessa strategiassa kaikkia älykkään erikoistumisen kärkiä läpileikkaavat strategiset painopisteet ovat vihreä siirtymä ja ratkaisut, digitalisaatio, yrittäjyys, ekosysteemit ja klusterit sekä osaaminen.

Maakuntaliiton kesällä 2021 käynnistämä klusterihanke (Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo) tukee klusterien syntyä ja kehitystä erityisesti älykkään erikoistumisen strategian painopistealueilla.
Klusteri kokoaa yhteen yrityksiä, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita ja muita toimijoita, joilla on yhteisiä tavoitteita ja intressejä toimialojen sisällä ja jotka hyötyvät yhteistyöstä ja vahvasta verkostosta.

Klusteriin kuulumisesta on yrityksille lukuisia hyötyjä: jäsenyritykset voivat saada tukea mm. rahoituksen hakuun, tukipalvelujen käyttöön ja tutkimuksen vahvistamiseen. Klusteri tukee lisäksi kansainvälisten kontaktien hankkimista, brändäämistä ja auttaa tutkimusorganisaatioita hankerahoituksen yhteisessä hankkimisessa. Klusterit hyödyttävät myös maakuntaa: vahvojen klusterien synty johtaa elinvoimaisuuden kasvuun.

Klusteritoiminta onkin jo vilkastumassa Etelä-Savossa. Viime vuoden alkupuolella Ecosairilan yhteyteen perustettiin Vesiklusteri BEM (Blue Economy Mikkeli). Seuraavana on vuorossa ruoka-ala, jonka toimijat ovat muodostamassa ruoka-alan klusteria Etelä-Savoon.

Tällä hetkellä hanke edistää kiinnostusta klusteritoimintaan mm. niillä älykkään erikoistumisen painopistealueilla, joilla klusteritoimintaa ei vielä ole. Metsä-, matkailu- ja hyvinvointikärkien osalta ollaankin tunnustelemassa eri toimijoiden mahdollisuuksia osallistua klusterityön suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Klusterihankkeen muita keskeisiä tavoitteita ovat älykkään erikoistumisen strategiaa koskevan viestinnän tehostaminen ja kansainvälisyyden lisääminen Etelä-Savossa. Hanke jatkuu vuoden 2023 syksyyn ja hanke saa rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta (EAKR).

Yhteyshenkilöt:

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia
vs. elinkeinopäällikkö Riikka Tanskanen
040 5491 681
riikka.tanskanen@esavo.fi

Klusterihanke
Projektipäällikkö Petri Honkanen
040 5958 159
petri.honkanen@esavo.fi