Suoraan sisältöön

Julkaistu 16.03.2022

Esavoennakoi 360 -hankkeessa on ennakoitu laajalti Etelä-Savon tilannekuvaa ja tulevaisuuden skenaarioita

Maaliskuussa päättyvä maakuntaliiton ESR-rahoitteinen Esavoennakoi 360° - Etelä-Savon ennakointihanke 2019-2022 on ennakoinut laajasti Etelä-Savon tilannekuvaa ja alueen tulevaisuuden skenaarioita.

Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa ja monipuolistaa alueen ennakointikulttuuria sekä parantaa ennakointikyvykkyyksiä ja hyödyntää verkostomaista toimintatapaa alueen päätöksenteossa ja suunnittelussa sekä uuden maakunnan toiminnan käynnistämisessä. Merkittävänä osana hankkeen toimintaa on ollut laajan tilanne- ja tulevaisuuskuvan ylläpito, jonka yhteydessä on myös laadittu skenaarioita Etelä-Savon mahdollisista tulevaisuuden suunnista.

Vaihtoehtoisilla skenaarioilla näkökulmia tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin

Etelä-Savossa on laadittu neljä skenaariota kuvaamaan alueen mahdollisia tulevaisuuksia vuoteen 2030 sekä kaksi skenaariota kuvaamaan vuotta 2050. Etelä-Savon tulevaisuutta vuonna 2030 kuvaavat skenaariot on laadittu jo vuonna 2015, jonka lisäksi niiden toteutumista on seurattu vuosittaisella skenaarioseurannalla. Skenaarioseurantojen pohjalta keväällä 2021 on luotu päivitetty Digiheimojen maailma -skenaariosta vuodelle 2030, jossa mm. digitalisaatio, työn murros, monipaikkaisuus, sekä jatkuva oppiminen ovat avainroolissa.

Syksyllä 2021 järjestettyjen skenaariotyöpajojen pohjalta Esavoennakoi 360° -hankkeessa taas on luotu kaksi skenaariota Etelä-Savon mahdollisista tulevaisuuden suunnista vuodelle 2050. Skenaariot on rakennettu kevyellä prosessilla, joiden kautta on haettu alueen asiantuntijoiden erilaisia näkemyksiä tulevaisuuden muutostekijöistä.

Luodut skenaariot ovat kärjistettyjä tulevaisuuskuvia, eivätkä ne koskaan toteudu juuri sellaisenaan. Esimerkiksi Levoton autiomaa -skenaariossa esiintyvä ilmiö kansainvälinen levottomuus on kuvattu seurauksena ilmastokriisin aiheuttamille sodille ja sen seurauksena lisääntyviin pakolaisaaltoihin. Ilmiönä muutossuunta vastaa hyvin meneillään olevaan Ukrainan sotaan, vaikkakin ilmiön tausta-ajatus on ollut ilmastonmuutoksen seurauksissa. Digitalisaation nopeaa kehitystä paikkariippumattomuuden näkökulmasta on myös ennakoitu jo vuodesta 2015 luoduissa skenaarioissa ja ajatus on vahvistunut vuosittain tehdyissä skenaarioseurannoissa. Viime vuosina digitalisaation rooli onkin korostunut korona pandemian pakottaman digiloikan myötä. Usein skenaarion sisällä olevat ilmiöt ovatkin siis varsinaisia esitettyjä skenaarioita tärkeämpiä.

Esavoennakoi.fi -sivustolta löytävät kokonaisuudessaan vuodelle 2050 luodut kaksi Etelä-Savon tulevaisuutta kuvaavaa skenaariota. Kestävä monipaikkaisuus -skenaario kuvaa työpajojen pohjalta rakennettua ihanteellisinta skenaariota vuoteen 2050, kun taas Levoton autiomaa -skenaario kuvaa vähiten ihanteellista tulevaisuuden tilaa vuoteen 2050.

Kestävä monipaikkaisuus -skenaariossa korostuu ajatus kestävästä maakunnasta, jossa kestävyys näkyy ekologisen ajattelun lisäksi myös alueen väestöpohjassa. Skenaariossa digitalisaatio on tärkeässä roolissa uusien palveluiden syntymisen, sekä arjen ja palveluiden näkökulmasta. Arjesta on ollut vaivatonta, jolloin yhteiskunnan tuottamat palvelut saa nappia painamalla. Kansainvälinen yhteistyö on entistä näkyvämpää ja se on lisännyt mahdollisuutta vaikuttaa asioihin valtioista ja muista vakiintuneista toimijoista riippumatta. Skenaariossa liikkuminen on monipuolista ja helppoa monipaikkaisuuden mahdollistavan infran ja palveluiden myötä. Etelä-Savosta on tullut myös hyvinvoinnin ja hyvän elämän mallialue, johon käydään tutustumassa ympäri maailmaa. Skenaariossa jatkuvasta oppimisesta on tullut uusi normaali, joka ei vaadi ulkopuolista ohjausta.  

Levoton autiomaa -skenaariossa Etelä-Savo väkiluvultaan vähentyvä ikääntyneiden maakunta. Skenaariossa ilmastonmuutoksen seuraukset ovat iskeneet dramaattisesti alueeseen, jolloin mm. Saimaan vesistöjä on kohdannut ympäristötuho. Työn on vahvasti jakautunutta ja ne harvat, joilla töitä on tarjolla käyttävät suurimman osan ajastaan elinkeinon hankintaan. Paikalliset palvelut ovat virtualisoituneet ja ne hankitaan pääosin ulkomaisilta toimijoilta. Arjesta on tullut turvatonta ja jengisodat vuorottelevat kyläyhteisöjen ja taajamien välillä. Skenaariossa ilmastokriisin aiheuttamat sodat ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti, joiden seurauksena myös pakolaisuus on lisääntynyt. Etelä-Savosta ei löydy monipaikkaisuutta tukevaa infraa tai palveluita, vaan liikkumisesta on tullut lähes mahdotonta. Skenaariossa väestö on uupunutta ja mielenterveysongelmat ovat saaneet yhteisöt hajalleen. Myös koulutuksesta on tullut lähes mahdotonta koulutusinstituutioiden lähdettyä alueelta.

Esavoennakoi.fi -sivusto kokoaa tuloksia yhteen ja muodostaa kuvaa alueen tilanteesta ja tulevaisuudesta

Esavoennakoi 360°-hankkeen tuloksena on syntynyt uudistettu maakunnallinen ennakointialusta www.esavoennakoi.fi, jota on uudistettu entistä enemmän vastaamaan käyttäjälähtöisiin tarpeisiin.  Uudistettu ennakointisivusto palvelee alueen toimijoita kolmen osion alla: Tilannekuva -osio, Tulevaisuus-osio ja Ennakoidaan yhdessä-osio.

Tilannekuva-osio on alueen ennakoinnin toimijaverkoston kanssa yhteistyössä päivitetty kokonaisuus, joka kertoo Etelä-Savon tulevaisuuden näkymistä keskeisten indikaattorien ja toimintaympäristön muutossuuntien kautta. Tilannekuvasta käyttäjä löytää laajasti tilannekuvatietoa alueen väestöstä, muuttoliikkeestä, yritystoiminnasta, aluetaloudesta ja viennistä, työpaikoista ja työllisyydestä, osaamisesta, matkailusta, vapaa-ajasta, maatilamatkailusta, toimialoista, asumisesta ja liikenteestä, ympäristöstä, sekä hyvinvoinnista.

Tulevaisuus-osiossa käsitellään erilaisia Etelä-Savon tulevaisuuden mahdollisia ja toivottuja kehityskulkuja, sekä niihin vaikuttavia trendejä. Osiosta käyttäjä löytää Etelä-Savon tulevaisuusnäkymiä yhteenkokoavan Tulevaisuusikkuna 2030 -raportin, Etelä-Savon skenaariot vuodelle 2030 ja siihen liittyvät skenaarioseurannat, uudet vuoden 2050 Etelä-Savon skenaariot, sekä alueen toimijoiden tuottamia Etelä-Savon tulevaisuuskatsauksia.

Ennakoidaan yhdessä -osio kokoaa yhteen alueellisen ennakoinnin uutiset, aineistot, tapahtumat, sekä kuvauksen Etelä-Savon ennakoinnin toimintamallista. Osiota on kehitetty yhteisen osallistumisen alustaksi, jossa kaikki alueen toimijat voivat entistä tiiviimmin osallistua ja saada tietoa meneillään olevista tulevaisuustyön prosesseista.

Kirjoittaja:

Antti Rajala
Ennakointiasiantuntija